Utbildningsbakgrund

Av de anställda inom statlig sektor år 2017 hade 76 procent eftergymnasial utbildning. En majoritet av dessa har en utbildning som är två år eller längre. På arbetsmarknaden i stort var andelen med eftergymnasial utbildning 49 procent.

Utbildningsnivån är alltså generellt högre än på arbetsmarknaden i stort. Diagrammet nedan visar att kvinnor numera har en något högre genomsnittlig utbildningsnivå än män inom staten. Detta beror på att fler kvinnor än män anställts i staten de senaste åren och att de kvinnor som nyanställs har en genomsnittligt högre utbildningsnivå än redan tidigare anställda. Bland de 13 procent statsanställda med specialist-, expert- eller högre chefsuppgifter har 96 procent minst eftergymnasial utbildning. Drygt 60 procent av de statsanställda har handläggaruppgifter och bland dessa är andelen med eftergymnasial utbildning 85 procent. Bland de 23 procent som har assisterande uppgifter är andelen 42 procent. Resterande fyra procent är oklassade och andelen bland dem är 68 procent.

Statsanställdas utbildningsnivå 2017

Ladda ned filen Statsanställdas utbildningsnivå 2017 (xls).

Som statsanställd räknas här en person som arbetar inom en statlig myndighet under regeringen. Anställda hos statliga bolag liksom hos riksdagens myndigheter och Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar ingår inte. Enbart anställda med månadslön ingår, alltså inte de med timlön med flera. Uppgifter om utbildning kommer från SCB.

Det är stora skillnader mellan män och kvinnor, med avseende på vilka utbildningsområden som är vanligast. Diagrammet nedan visar fördelningen enligt den officiella utbildningsklassificeringen SUN. Inom det enskilt största utbildningsområdet, säkerhetstjänster, finns en mycket stor majoritet män. Detta område inkluderar poliser och militär personal. Även inom teknikområdet dominerar männen, medan kvinnorna är fler inom samtliga av de övriga redovisade områdena.

De tio vanligaste utbildningsinriktningarna (SUN) 2017 bland statsanställda med minst två års eftergymnasiala studier

Ladda ned filen De tio mest frekventa utbildningsinriktningarna (SUN) 2017 bland de statsanställda som har minst två års eftergymnasiala studier (xls).

Som statsanställd räknas här en person som arbetar inom en statlig myndighet under regeringen. Anställda hos statliga bolag liksom hos riksdagens myndigheter och Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar ingår inte. Enbart anställda med månadslön ingår, alltså inte de med timlön med flera. Uppgifter om utbildning kommer från SCB.