Utbildningsbakgrund

Av de anställda inom statlig sektor år 2016 hade 76 procent eftergymnasial utbildning. En majoritet av dessa har en utbildning som är två år eller längre. På arbetsmarknaden i stort var andelen med eftergymnasial utbildning 48 procent.

Utbildningsnivån är alltså generellt högre än på arbetsmarknaden i stort. Diagrammet nedan visar att under år 2016 har kvinnor för första gången en något högre genomsnittlig utbildningsnivå än män inom staten. Detta beror på att fler kvinnor än män anställts i staten de senaste åren och att de som nyanställs har en högre utbildningsnivå än redan tidigare anställda. Bland de närmare 15 procent statsanställda med specialist-, expert- eller högre chefsuppgifter har 96 procent minst eftergymnasial utbildning. Nära 60 procent av de statsanställda har handläggaruppgifter och bland dessa är andelen med eftergymnasial utbildning 85 procent. Bland de 25 procent som har assisterande uppgifter är andelen 45 procent.

Statsanställdas utbildningsnivå 2016

Ladda ned filen Statsanställdas utbildningsnivå 2016 (xls).

Diagram: Statsanställdas utbildningsnivå 2016

Som statsanställd räknas här en person som arbetar inom en statlig myndighet under regeringen. Anställda hos statliga bolag liksom hos riksdagens myndigheter och Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar ingår inte. Enbart anställda med månadslön ingår, alltså inte de med timlön med flera. Uppgifter om utbildning kommer från SCB.

Det är stora skillnader mellan män och kvinnor, med avseende på vilka utbildningsområden som är vanligast. Diagrammet nedan visar fördelningen enligt den officiella utbildningsklassificeringen SUN. Inom det enskilt största utbildningsområdet, säkerhetstjänster, finns en mycket stor majoritet män. Detta område inkluderar poliser och militär personal. Även inom teknikområdet dominerar männen, medan kvinnorna är fler inom samtliga av de övriga redovisade områdena.

De tio vanligaste utbildningsinriktningarna (SUN) 2016 bland statsanställda med minst två års eftergymnasiala studier

Ladda ned filen De tio mest frekventa utbildningsinriktningarna (SUN) 2016 bland de statsanställda som har minst två års eftergymnasiala studier (xls).

Diagram: De vanligaste utbildningsinriktningarna 2016

Som statsanställd räknas här en person som arbetar inom en statlig myndighet under regeringen. Anställda hos statliga bolag liksom hos riksdagens myndigheter och Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar ingår inte. Enbart anställda med månadslön ingår, alltså inte de med timlön med flera. Uppgifter om utbildning kommer från SCB.