Utbildningsbakgrund

Av de anställda inom statlig sektor år 2018 hade 78 procent eftergymnasial utbildning. En majoritet av dessa har en utbildning som är två år eller längre. På arbetsmarknaden i stort var andelen med eftergymnasial utbildning 50 procent.

Utbildningsnivån är alltså generellt högre än på arbetsmarknaden i stort. Diagrammet nedan visar att kvinnor numera har en något högre genomsnittlig utbildningsnivå än män inom staten. Detta beror på att fler kvinnor än män anställts i staten de senaste åren och att de kvinnor som nyanställs har en genomsnittligt högre utbildningsnivå än redan tidigare anställda.

Gruppen statsanställda av som är experter eller specialister med arbetsuppgifter på strategisk nivå utgör 13 procent. Av dessa har 95 procent minst eftergymnasial utbildning. Drygt 60 procent av de statsanställda är experter på en operativ nivå och har arbetsuppgifter av handläggande art. Bland dessa är andelen med eftergymnasial utbildning 86 procent. Bland de 22 procent som har arbeten av biträdande eller assisterande art är andelen 47 procent. Resterande fyra procent är oklassade och andelen bland dem är 66 procent.

Statsanställdas utbildningsnivå 2018

Ladda ned excelfilen Statsanställdas utbildningsnivå 2018

Diagram: Statsanställdas utbildningsnivå 2018

Som statsanställd räknas här en person som arbetar inom en statlig myndighet under regeringen. Anställda hos statliga bolag liksom hos riksdagens myndigheter och Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar ingår inte. Enbart anställda med månadslön ingår, alltså inte de med timlön med flera. Uppgifter om utbildning kommer från SCB. 

Det är stora skillnader mellan män och kvinnor, med avseende på vilka utbildningsområden som är vanligast. Diagrammet nedan visar fördelningen enligt den officiella utbildningsklassificeringen SUN. Samhälls- och beteendevetenskap är 2018 för första gången det största utbildningsområdet, där andelen kvinnor är 65 procent. Inom säkerhetstjänster, som varit det störta utbildningsområdet mellan 2010-2017, finns en mycket stor majoritet män. Detta område inkluderar poliser och militär personal. Även inom teknikområdet dominerar männen, medan kvinnorna är fler inom samtliga av de övriga redovisade områdena.

De tio vanligaste utbildningsinriktningarna (SUN) 2018 bland statsanställda med minst två års eftergymnasiala studier

Ladda ned excelfilen De tio mest frekventa utbildningsinriktningarna (SUN) 2018 bland de statsanställda som har minst två års eftergymnasiala studie

Diagram: De tio vanligaste utbildningsinriktningarna (SUN) 2018 bland statsanställda med minst två års eftergymnasiala studier

Som statsanställd räknas här en person som arbetar inom en statlig myndighet under regeringen. Anställda hos statliga bolag liksom hos riksdagens myndigheter och Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar ingår inte. Enbart anställda med månadslön ingår, alltså inte de med timlön med flera. Uppgifter om utbildning kommer från SCB.