Regional uppdelning

Flest statsanställda finns i Stockholms län, och minst antal finns på Gotland.

Detta speglar naturligtvis delvis storleken på dessa lokala arbetsmarknader i sig, men att Stockholm är huvudstad hänger förstås också samman med länets dominans inom statlig sektor. Störst skillnad i antal kvinnor och män, procentuellt sett, finns i Blekinge län, där andelen kvinnor är 37 %. Andelen kvinnor totalt i staten är 52 %.

I Stockholm däremot finns fler "kontorsmyndigheter" med en högre andel kvinnor anställda. Andelen män är större än andelen kvinnor, endast i Blekinge, Hallands och Norrbottens län. Andelen kvinnor är högst i Jämtlands län, 59 %.

Andelen kvinnor i staten totalt har ökat varje år sedan 2013.

Antalet statsanställda kvinnor och män per län 2018

Ladda ned excelfilen Antalet statsanställda kvinnor och män per län 2018

Diagram: Regional fördelning mellan kvinnor och män

Som statsanställd räknas här en person som arbetar inom en statlig myndighet under regeringen. Anställda hos statliga bolag liksom hos riksdagens myndigheter och Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar ingår inte. Både anställda med månadslön och timlön ingår. I de fall då en anställd har mer än en deltidsanställning vid olika myndigheter räknas personen såsom anställd vid varje myndighet och förekommer alltså mer än en gång i det totala antalet anställda.