Antal kvinnor och män

Antalet statsanställda minskade något under 1990-talet för att sedan ligga relativt konstant under 2000-talet. Antalet statsanställda har sedan ökat successivt varje år sedan 2010. Antalet minskade marginellt 2018 för första gången sedan 2009.

År 2009 var kvinnorna för första gången fler än männen. Denna utveckling har fortsatt 2010-2018. Främst har antalet anställda sedan 2010 ökat inom verksamhetsinriktningarna Försvar och Socialt skydd inklusive hälso- och sjukvård. Under de senaste åren sedan 2015 är det däremot inom Näringslivsfrågor inklusive miljöskydd och bostadsförsörjning som ökningen varit snabbast. Det är också inom den till antalet snabbt ökande verksamhetsinriktningen Socialt skydd inklusive hälso- och sjukvård, som andelen kvinnor är störst. Läs mer under rubriken "Verksamhetsinriktning" i menyn till höger.

Antal statsanställda kvinnor och män 1995-2018

Ladda ned excelfilen Antal statsanställda kvinnor och män 1995-2018.

Diagram: Antal statsanställda kvinnor och män i staten 1995-2018

Som statsanställd räknas här en person som arbetar inom en statlig myndighet under regeringen. Anställda hos statliga bolag liksom hos riksdagens myndigheter och Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar ingår inte. Både anställda med månadslön och timlön ingår. I de fall då en anställd har mer än en deltidsanställning vid olika myndigheter räknas personen som anställd vid varje myndighet och förekommer alltså mer än en gång i det totala antalet anställda.