Åldersfördelning

Medelåldern är högre inom statlig sektor än på den övriga arbetsmarknaden, cirka 44,6 år för män och 44,4 år för kvinnor 2018. En stor anledning till detta är att utbildningsnivån i statlig sektor är högre än på arbetsmarknaden i övrigt, vilket innebär att de anställda i de yngsta åldersgrupperna är få.

Statlig sektor har också en relativt hög andel anställda i de äldsta åldergrupperna. Det hänger dels samman med att staten expanderade kraftigt på 1970-talet och då anställde många som fortfarande jobbar kvar, men också på att ovanligt många inom staten väljer att jobba kvar till 65 år eller längre. Sammantaget finns omkring 61 000 anställda som är 55 år eller äldre. Samtidigt är antalet yngre än 30 år i staten knappt 32 000 anställda år 2018.

Antal anställda efter åldersgrupp och kön 2018

Ladda ned excelfilen Antal anställda efter åldersgrupp och kön 2018

Diagram: Åldersfördelning och kön 2018

Som statsanställd räknas här en person som arbetar inom en statlig myndighet under regeringen. Anställda hos statliga bolag liksom hos riksdagens myndigheter och Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar ingår inte. Både anställda med månadslön och timlön ingår. I de fall då en anställd har mer än en deltidsanställning vid olika myndigheter räknas personen som anställd vid varje myndighet och förekommer alltså mer än en gång i det totala antalet anställda.