Enskilda överenskommelser

I den partsgemensamma lönestatistiken finns det idag enbart möjlighet att följa upp antalet enskilda överenskommelser, samt hos vilka medlemmar dessa återfinns. Uppgifter om enskilda överenskommelser har samlats in i lönestatistiken sedan mars 2009.

I arbetet med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla arbetstagare är möjligheten att individanpassa villkor i form av enskilda överenskommelser ett verktyg. Enskilda överenskommelser har kommit till för att stödja en verksamhetsanpassad kompetensförsörjning utifrån behoven i de enskilda verksamheterna.

Utvecklingen mot ett ökat användande av individanpassade villkorslösningar i form av enskilda överenskommelser påbörjades för nitton år sedan. Då infördes möjligheten för arbetsgivare och arbetstagare att komma överens om en anpassning av vissa villkor i form av enskilda överenskommelser, bland annat uppsägningstid och förtroendearbetstid. Detta utökades under 2007 med möjligheter till olika löneväxlingar.

Senare tillkom även möjligheten att komma överens om individuella villkor för antalet semesterdagar, möjligheten att ta ut semester som del av dag samt möjligheten till avsättning till tjänstepension PA 16.

I den partsgemensamma lönestatistiken finns det idag enbart möjlighet att följa upp antalet enskilda överenskommelser, samt hos vilka medlemmar dessa återfinns. De fyra överenskommelser som lönestatistiken idag omfattar är de där löneavdrag eller lönetillägg månadsvis görs för viss arbetstagare som:

  • Avstår semesterdagar för högre lön.
  • Avstår lön för extra semesterdagar.
  • Avstår lön (eller motsvarande förmån) för avsättning till tjänstepension PA 16.
  • Avstår semesterdagar till avsättning för tjänstepension PA 16.

Andelen medlemmar med enskilda överenskommelser av växlingstyp fortsatte att öka

Uppgifter om enskilda överenskommelser har samlats in i lönestatistiken sedan mars 2009, då fyra medlemmar gjorde enskilda överenskommelser. I september 2022 hade 177 medlemmar utnyttjat möjligheten att använda enskilda överenskommelser, vilket motsvarar 74 procent av Arbetsgivarverkets medlemmar, se diagrammet nedan. Andelen har ökat stadigt sedan mätningarnas början.

Diagram - Andel medlemmar som nyttjar enskilda överenskommelser 2009-2022, procent

Andel medlemmar som nyttjar enskilda överenskommelser 2009-2022, procent

Antal enskilda överenskommelser av växlingstyp

Antalet enskilda överenskommelser av växlingstyp har fortsatt att öka det senaste året och uppgick till knappt 9 500 stycken vid mättillfället i september 2022. Det var drygt 600 fler enskilda överenskommelser än vid samma tidpunkt föregående år. Både antalet enskilda överenskommelser och andelen medlemmar som har enskilda överenskommelser ökade kraftigt mellan mättidpunkterna september 2014 och september 2015 och efter det har ökningen fortsatt.

Sett till antal överenskommelser är det att avstå högre lön för avsättning till tjänstepension som i stort sett stod för hela ökningen mellan september 2021 och september 2022. Avstå högre lön för extra semesterdagar minskade mest, med cirka 40 stycken.

Diagram - Antal enskilda överenskommelser av växlingstyp 2014-2022

Antal enskilda överenskommelser av växlingstyp 2014-2022

Arbetsgivarverket ser positivt på den utveckling som uppföljningen visar. Ett ökat antal enskilda överenskommelser kan ses som ett resultat av arbetsgivarens och arbetstagarens ömsesidiga behov att anpassa anställningsvillkoren i det individuella fallet.

Ökningen av antalet överenskommelser sedan 2014 består till största delen av en ökning av växlingstypen Avstå högre lön för avsättning till tjänstepension PA 16. Detta beror sannolikt framförallt på borttagandet av möjligheten att göra avdrag för privat pensionssparande i deklarationen. Avdragsrätten innebar tidigare att privatpersoner inte behövde betala skatt på pensionssparande upp till ett visst belopp. Över åren ökar antalet enskilda överenskommelser främst hos de medlemmar som redan har enskilda överenskommelser, men varje år tillkommer medlemmar med enskilda överenskommelser som inte har haft sådana tidigare.

Slutligen visar statistiken att bland de medlemmar som har enskilda överenskommelser är det förhållandevis vanligt förekommande att endast ha ett fåtal överenskommelser. Antingen finns medlemmen med i statistiken varje år på samma låga nivå eller så finns det ett fåtal överenskommelser det ena året men inte det andra.

Enskilda överenskommelser uppdelat på kön

Fördelningen i antalet växlingar är ganska jämn mellan könen totalt sett. Som framgår i diagrammet är det olika typer av överenskommelser som män och kvinnor oftast tecknar. Män väljer i större utsträckning att byta semesterdagar mot lön, medan kvinnorna väljer det motsatta. Det är även en större andel män som växlar semesterdagar mot framtida pension. Fördelningen för den vanligaste överenskommelsen, att avstå lön för avsättning till tjänstepension, är ganska jämn mellan könen. För första gången är det däremot fler kvinnor än män som har valt denna överenskommelse.

Diagram - Antal enskilda överenskommelser 2022, fördelat på kön

Antal enskilda överenskommelser 2022, fördelat på kön

Den näst vanligaste växlingen bland både kvinnor och män är att avstå lön för extra semesterdagar som innebär att arbetstagaren förkortar sin årsarbetstid. Denna typ av växling är den enda av de fyra som har en negativ påverkan på underlaget för inbetalningen till tjänstepensionen.

För den vanligaste överenskommelsen, att avstå lön för avsättning till tjänstepension, är de flesta 50 år eller äldre. Det beror sannolikt på att de har en tillräckligt hög lönenivå för att denna växlingstyp ska vara lönsam. Om lönen efter växlingen är lägre än brytpunkten för att tjäna in allmän pension är denna växling inte lönsam. Då kan den allmänna pensionen samt eventuell föräldrapenning och sjukpenning påverkas negativt.

De två typer av överenskommelser där arbetstagaren minskar sin utbetalade lön innebär att inbetalningar och utbetalningar från de allmänna systemen påverkas till exempel genom en lägre sjukpenningsgrundande inkomst (SGI). För vissa arbetstagare innebär dessa typer av löneväxlingar också att de tillägg som arbetsgivaren betalar ut vid olika typer av frånvaro till exempel föräldrapenning-, tillfällig föräldrapenning- och sjukpenningtillägg kan bli lägre (Gäller för arbetstagare som efter växlingen har en lön som understiger taket i den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI).