Lönespridning

Under det senaste året minskade lönespridningen för månadsavlönade inom staten med en procentenhet till 77 procent. Dessförinnan hade den under de senaste tre åren minskat från 80 procent till dryga 78 procent.

Lönespridningen är större för män än för kvinnor. För män uppgår lönespridningen till 84 procent och för kvinnor till 71 procent. Lönespridningen har sedan 2014 minskat för båda könen.

Det råder en relativt stor skillnad i lönefördelning mellan män och kvinnor, vilket också framgår av diagrammet. På de lägre lönenivåerna återfinns fler män än kvinnor. En stor grupp i dessa löneintervall är soldater och sjömän.

I lönespannet mellan 24 000 kronor och 38 000 kronor är den största andelen kvinnor. Det är här de flesta handläggarna inom staten återfinns.

Lönefördelning totalt och per kön september 2018 uppdelat i klasser om 2000-tals kronor

Ladda ned filen Lönefördelning totalt och per kön september 2018 uppdelat i klasser om 2000-tals kronor (xlsx).

Bild: Diagram över lönefördelning totalt och per kön september 2018

Som statsanställd räknas här en person som arbetar inom en statlig myndighet under regeringen eller Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar. Anställda hos statliga bolag liksom hos riksdagens myndigheter ingår inte. Enbart anställda med månadslön samt med en arbetstidsomfattning om minst 40 procent av heltid ingår.

Av de anställda hade 32 procent av kvinnorna och 29 procent av männen en lön som i september 2018 låg under 30 000 kronor. I intervallet 30 000 kronor till 40 000 kronor återfinns 39 procent av kvinnorna och 33 procent av männen.

Bland kvinnorna har 29 procent en lön som överstiger 40 000 kronor. Motsvarande siffra för männen är 38 procent.

Så mäter vi lönespridning

Lönespridningen mäts här som skillnaden mellan den 90:e percentillönen och den 10:e percentillönen i förhållande till medianlönen. Lönespridningen mellan olika år kan då jämföras utan påverkan av skillnader i lönenivåer mellan åren. Formeln som används för att mäta lönespridning är:

100 x (90:e percentillön – 10:e percentillön) / medianlön