Löneskillnader

I september 2017 var statsanställda kvinnors genomsnittslön 34 000 kronor vilket är 6,7 procent lägre än statsanställda mäns genomsnittslön som var 36 500 kronor. Löneskillnaden har minskat från nästan 18 procent år 2000. Genomsnittslönen för samtliga anställda var 35 200 kronor.

Arbetsgivarverket har analyserat löneskillnader mellan kvinnor och män med hjälp av den partsgemensamma lönestatistiken årligen sedan år 2000.

Den genomsnittliga löneskillnaden kan nästan helt förklaras av mätbara faktorer (se figuren nedan) såsom arbetets svårighetsnivå och innehåll, arbetstidens omfattning, att fler män än kvinnor är chefer, att arbetsinnehåll och löner ser olika ut hos olika myndigheter, att det finns skillnader i utbildning, erfarenhet eller i vilken region den anställde jobbar. Den löneskillnad som slutligen blir kvar, den så kallade oförklarade löneskillnaden, som inte kan förklaras av den mätbara information som finns tillgänglig i den partsgemensamma statistiken var i september år 2017, 0,4 procent.

Löneskillnad mellan kvinnor och män i statlig anställning åren 2000-2017 uppdelat på förklaringsfaktorer

Ladda ned filen Löneskillnad mellan kvinnor och män i statlig anställning åren 2000-2017 uppdelat på förklaringsfaktorer (xls).

Diagram: Löneskillnader mellan kvinnor och män

*Grupperingsnivå i BESTA, anger arbetsuppgifternas omfång och komplexitet samt det ansvar, den självständighet, de kunskaper och de erfarenheter som deras utförande förutsätter.

I de första stegen inkluderas samtliga anställda i statliga myndigheter under regeringen som har månadslön och som arbetar minst 40 procent av heltid. Men, då chefskap, svårighetsnivå, arbetsinnehåll och myndighet introduceras kan bara uppgifter avseende anställda som är BESTA-klassade användas. Många anställda exkluderas också på grund av ett krav om att det ska finnas minst tre män respektive kvinnor i de grupper som jämförs. I det sista steget är antalet än färre då uppgifterna kompletterats med bland annat utbildningsstatistik från SCB. I de fall SCB saknar uppgifter sorteras den anställde bort ur statistiken.