Chefer

Sett över en tioårsperiod har andelen kvinnliga chefer ökat kraftigt i staten. Totalt finns nu omkring 7 400 kvinnliga chefer, vilket motsvarar 43 procent av alla chefer inom staten. Tio år tidigare var andelen 34 procent och antalet cirka 4 600.

Antalet manliga chefer ökade med knappt 100 och antalet kvinnliga chefer ökade med omkring 250 personer jämfört med år 2016. Något som talar för att andelen kvinnliga chefer kommer att fortsätta öka är att en stor andel av de chefer som kommer att gå i pension under de närmaste åren är män. Kvinnor blir ofta också chefer tidigare i karriären.

Antal kvinnliga och manliga chefer samt andelen kvinnor av alla chefer i staten 1999 till 2017

Ladda ned filen med Antal kvinnliga och manliga chefer samt andelen kvinnor av alla chefer i staten 1999 till 2017 (xlsx).

Diagram: Antal och andel kvinnliga chefer

Som statsanställd räknas här en person som arbetar inom en statlig myndighet under regeringen. Anställda hos statliga bolag liksom hos riksdagens myndigheter och Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar ingår inte. I de fall då en anställd har mer än en deltidsanställning vid olika myndigheter räknas personen som anställd vid varje myndighet och förekommer alltså mer än en gång i det totala antalet anställda. Anställda hos frivilliga medlemmar exkluderas för att antalen ska vara jämförbara med statistiken på sidan om antal statsanställda kvinnor och män totalt på sidan här. Som chef räknas en anställd med formellt personalansvar.

Löneskillnader

Inom chefskollektivet hos Arbetsgivarverkets medlemmar har löneskillnaderna mellan kvinnor och män varierat under den studerade perioden. Mellan 2004 och 2017 ökade snittlönen för kvinnliga chefer från 38 034 till 54 429 kronor per månad, och de manliga chefernas löner ökade i snitt från 39 434 till 52 535 kronor. År 2004 var genomsnittslönen 3,6 procent högre för manliga chefer än kvinnliga chefer. För år 2017 visar statistiken att genomsnittslönen för kvinnliga chefer är 3,6 procent högre än för manliga chefer. 

Den genomsnittliga löneutvecklingen i årstakt under den senaste avtalsperioden 2016–2017 har, liksom under föregående avtalsperioder 2010–2012, 2012–2013 och 2013–2016, varit högre för de kvinnliga cheferna än för de manliga cheferna. Den uppgår under perioden 2016–2017 till 4,0 procent för kvinnliga chefer och 3,6 procent för manliga chefer. Skillnaden kan delvis förklaras av att de kvinnor som blir chefer är yngre än de män som blir chefer och löneutvecklingen är oftast större i början av karriären. Denna beräkning gäller endast identiska individer, de som varit anställda på samma myndighet under hela mätperioden. 

Genomsnittslönen för kvinnliga och manliga chefer hos Arbetsgivarverkets medlemmar 2004 till 2017

Ladda ned filen Genomsnittslönen för kvinnliga och manliga chefer hos Arbetsgivarverkets medlemmar 2004 till 2017 (xlsx).

Diagram: Genomsnittslön för chefer

Som statsanställd räknas här en person som arbetar inom en statlig myndighet under regeringen eller hos en av Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar. Anställda hos statliga bolag liksom hos riksdagens myndigheter ingår inte. Enbart anställda med månadslön samt med en arbetstidsomfattning om minst 40 procent av heltid ingår. De individuella lönerna för arbetstagare som jobbar deltid är uppräknade till heltidslöner. I de fall då en anställd har mer än en deltidsanställning vid olika myndigheter räknas personen som anställd vid varje myndighet och förekommer alltså mer än en gång i det totala antalet anställda. Som chef räknas en anställd med formellt personalansvar.