Kompetensbarometern i tabeller

Här finns ett urval av Kompetensbarometern för hösten 2021 i tabeller. Det är en version som passar bra för bland annat dig som läser med skärmläsare.

Kompetensbarometern hösten 2021 redovisar nuläge och prognos vad gäller kompetensförsörjning och ekonomi i staten. Underlaget baseras på en enkät som besvarats av Arbetsgivarverkets obligatoriska och frivilliga medlemmar samt av myndigheter som lyder direkt under riksdagen. Obligatoriska medlemmar i Arbetsgivarverket är myndigheter, affärsverk och några myndigheter under Nordiska ministerrådet. Bland de frivilliga medlemmarna finns stiftelser som till exempel Chalmers, Jönköping university och Skansen. 

Undersökningen genomförs i maj och november varje år och svaren viktas efter antalet anställda så att större arbetsgivare får större genomslag i undersökningen. Frågorna om kompetensläget relaterar till ARUBA, den strategiska kompetensförsörjningens olika delar. ARUBA står för Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla.

Sammanfattning och kommentar till Kompetensbarometern hösten 2021

Sammanfattning med Arbetsgivarverkets kommentar till Kompetensbarometern hösten 2021

Andra versioner av Kompetensbarometern

Den fullständiga versionen av Kompetensbarometern med interaktiva diagram

Övertalighet, uppsägningar, svårighet att behålla personal och personalbrist

Andel av arbetsgivarna i den statliga sektorn som uppger att de har övertalighet av personal, har sagt upp personal, svårt att behålla personal och/eller personalbrist. Tabellen redovisar procent år 2010 till 2021 med undantag för uppgiften om svårighet att behålla personal som redovisas från november 2014, eftersom frågan inte har ställts innan dess.
 ÅrÖvertalighet
på personal
Uppsägning av
personal
Svårt att behålla
personal
Personalbrist 
2010
vår
73  55 värde saknas  32
2010
höst
50  47 värde saknas  45
2011
vår
56  45 värde saknas   53
2011
höst
48  49 värde saknas   51
2012
vår
53  51 värde saknas   48
2012
höst
42  37 värde saknas   55
2013
vår
39  61 värde saknas  50
2013
höst
28  22 värde saknas  41
2014
vår
46  33 värde saknas  37
2014
höst
40  45  17  42
2015
vår
23  29  16  46
2015
höst
25  32  10  57
2016
vår
23  26  42  43
2016
höst
19  27  43  66
2017
vår
26  30  29  63
2017
höst
18  20  29  82
2018
vår
35  26  50  72
2018
höst
20  25  41  74
2019
vår
21  32  48  73
2019
höst
32  32  33  78
2020
vår
21  21  24 55
2020
höst
26 27 9 44
2021
vår
30 4 1 62
2021
höst
23 22 12 68

 

De 15 arbetsområden där det råder störst personalbrist inom staten

De statliga arbetsgivare som har rapporterat att de har en personalbrist i oktober/november 2021 har fått svara på en följdfråga inom vilka arbetsområden de har bristen. Tabellen redovisar hur många procent av arbetsgivarna med personalbrist som uppger de har brist inom respektive arbetsområde. En arbetsgivare kan uppge personalbrist inom flera områden.
 ArbetsområdeAndel arbetsgivare som har svarat de har brist inom området (procent)
IT: Systemutveckling och systemförvaltning 39
IT: Drift, underhåll och support 27
Juridiskt utredningsarbete 17
Polis, brottsutredning 15
Säkerhets-, räddnings- och samhällsskyddsarbete 14
Inköp och upphandling, marknadsföring och försäljning 12
Militärt arbete 10
Utbildning och forskning 7
Utbildningsarbete 6
Medicinskt arbete 6
Psykolog-, socialt och kurativt arbete 5
Chef med personalansvar 3
Ekonomiarbete 3
Kriminalvårdsarbete 2
Veterinärarbete, livsmedelstillsyn och djurskyddskontroll 1
Tekniskt utrednings- och utvecklingsarbete 1
Samhällsinriktat planerings-, utrednings- och förhandlingsarbete 1
Naturvetenskapligt arbete 1
Forsknings- och utvecklingsarbete 1

 

Konsulter, personalomsättning, årsarbetare och övertid

Tabellen visar nettotalet hos statliga arbetsgivare under åren 1998 till 2022 för fyra områden: konsulter/uppdragstagare, personalomsättning, årsarbetare och övertid. Nettotalet uttrycks i procent och är rapporterad ökning minus rapporterad minskning för respektive område – jämfört med året innan. Nettotalet för 2021 och 2022 är en prognos.
ÅrKonsulter/
Uppdragstagare
PersonalomsättningÅrsarbetareÖvertid
1998 0 23 -25 1
1999  17  66  -9  16 
2000  16  40  12 
2001  15  18  12  10 
2002  11  -12  30  -8 
2003  37  -9 
2004  10  -11  -18 
2005  -2  -3  -16  -7 
2006 36  13 
2007  28  -15 
2008 
2009  -13  21  -18 
2010  21  38  -8 
2011  33  17  36  -11 
2012  16  23  40  18 
2013  12  -8  32  -21 
2014 -7  39  -2 
2015  28  44  -15 
2016  12  39  33  -14 
2017 18  22  -20 
2018 15  23 
2019 -8  28  40  0
2020 5 -17 30 25
2021 7 9 55 7
2022 11 13 56 15