Sjukfrånvaro

Statlig sektor har lägre sjukfrånvaro än de andra arbetsmarknadssektorerna och så har det sett ut under de senaste 28 åren.

Sjukfrånvaron som mäts i Statistiska centralbyråns, SCB:s urvalsundersökning, Arbetskraftsundersökningar, har successivt ökat på arbetsmarknaden sedan år 2010, men visar under de tre senaste åren 2016-2018 på en minskning. Det finns dock flera olika sätt att mäta sjukfrånvaro och olika mätningar kan visa olika trender och utfall. Om jämförelse ska göras mellan olika arbetsmarknadssektorer är det SCB:s Arbetskraftsundersökningar som finns att tillgå.

Enligt SCB:s Arbetskraftsundersökningar ökade sjukfrånvaron i staten under 2011, liksom under åren 2013-2015. År 2015 var sjukfrånvaron 3,0 procent och minskade år 2016 till 2,7 procent. Sjukfrånvaron i staten ökade 2017 åter till 3,1 procent och minskade 2018 till 2,9 procent. Sjukfrånvaron mäts här i procent av den tid som de anställda skulle ha arbetat under mätveckan om de inte varit sjuka.

Sjukfrånvaron minskade under 2018 i alla arbetsmarknadssektorer. I privat sektor med 0,3 procentenheter och i statlig sektor med 0,2 procentenheter. I kommun- och landstingssektorn var minskningen 0,6 procentenheter. Detta innebär att bland alla anställda på arbetsmarknaden sammantaget minskade sjukfrånvaron med 0,3 procentenheter till 3,4 procent.

Även om sjukfrånvaron enligt AKU minskade mer i övriga sektorer, har statsanställda i snitt mindre sjukfrånvaro än andra anställda. Det hänger bland annat samman med att staten har en större andel anställda med tjänstemannayrken än de andra sektorerna. Om man skulle jämföra enbart tjänstemannagrupper inom de olika sektorena med varandra skulle skillnaderna bli mindre.

Sjukfrånvaro 1990-2018 enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar

Ladda ned excelfilen Sjukfrånvaro 1990-2018 enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar

Bild: Sjukfrånvaro 1990-2018

 

Arbetsgivarverkets och Statskontorets uppföljning av sjukfrånvaron i staten

Arbetsgivarverket samlar in uppgifter i tidsanvändningsstatistiken från både statliga myndigheter och frivilliga medlemmar, statistiken omfattar 80 procent av det statligt anställda. Detta är en individbaserad insamling i register och resultatet blir då den faktiska sjukfrånvaron för de medlemmar som ingår. Arbetsgivarverkets mätningar är inte jämförbara med SCB:s arbetskraftsundersökning eftersom definitioner och mätmetoder är helt olika.

Till skillnad mot SCB:s resultat för 2018 så visar tidsanvändningsstatistiken att den totala sjukfrånvaron är oförändrad i staten. Sjukfrånvaron uppgick till 3,8 procent av tillgänglig arbetstid.

Läs mer om undersökningen i nyhet:

Långtidssjukfrånvaron i statlig sektor minskar

Sedan 2003 finns krav på att myndigheterna redovisar uppgifter om sjukfrånvaro i sin årsredovisning. Dessa uppgifter sammanställs årligen av Statskontoret. Statskontorets uppgifter avser ett flertal myndigheter under regeringen eller riksdagen, vilket innebär att undersökningen till viss del skiljer sig från Arbetsgivarverkets tidsanvändningsstatistik, som utgår ifrån Arbetsgivarverkets medlemsorganisation. Det finns minst tre olika undersökningar av sjukfrånvaro i staten och alla görs på olika sätt och visar delvis olika resultat.