Sjukfrånvaro

Statlig sektor har under en lång rad av år haft en lägre sjukfrånvaro än för genomsnittet på arbetsmarknaden.

Sjukfrånvaron i statlig sektor mäts av flera myndigheter i olika undersökningar med olika mätmetoder och urval, vilket därför kan visa på olika trender och utfall.

Arbetsgivarverkets tidsanvändningsstatistik

Arbetsgivarverkets uppföljning av sjukfrånvaron i staten mäts via den egna tidsanvändningsstatistiken vilket omfattar obligatoriska medlemmar i Arbetsgivarverket, de statliga myndigheterna, och frivilliga medlemmar. Denna statistik omfattar cirka 80 procent av de statligt anställda. 

Arbetsgivarverkets tidsanvändningsstatistik för 2019 visar att den totala sjukfrånvaron i staten sjönk för tredje året i rad, från 4,0 till 3,7 procent.

Läs mer om Arbetsgivarverkets undersökning över sjukfrånvaron i staten 2019 

SCB:s arbetskraftsundersökningar

Statistiska centralbyråns, SCB:s arbetskraftsundersökningar, AKU mäter och jämför sjukfrånvaron inom olika arbetsmarknadssektorer. Enligt detta urval ökade sjukfrånvaron i statlig sektor under 2019 från 2,7 till 3,3 procent jämfört 3,5 procent för genomsnittet på arbetsmarknaden.

AKU är en urvalsundersökning och det så kallade osäkerhetstalet påverkas av urvalens storlek. Staten är den minsta sektorn på arbetsmarknaden och har därmed störst osäkerhetstal, 0,5 procent. Felmarginalen uppges vara mellan 2,8 och 3,8 procent. Det betyder att den totala sjukfrånvaron i staten enligt denna undersökning med  95 procents sannolikhet ligger någonstans mellan 2,8 och 3,8 procent.