Arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö ger förutsättningar för både effektivitet och arbetsglädje. Relationen är ömsesidig, en effektiv verksamhet bidrar till arbetsglädje och stolthet hos de anställda vilket i sin tur bidrar till en bra arbetsmiljö.

Arbetsgivarverket har redovisat svaren till några av frågorna i Arbetsmiljöundersökningen för att belysa arbetsmiljön i statlig sektor i jämförelse med arbetsmarknaden som helhet.

Sifferunderlaget kommer från Arbetsmiljöundersökningen som Statistiska Centralbyrån (SCB) genomför var annat år på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Sedan 1989 omfattar den numera cirka 130 frågor inom olika områden.

Statsanställda mer nöjda

80 procent av statligt anställda är på det stora hela mer nöjda med sitt arbete. I jämförelse med hela arbetsmarknaden (där motsvarande siffra är 74 procent år 2015) är statsanställda nöjdare med sitt arbete. Statsanställda är även mer nöjda med sina arbetstider än anställda på arbetsmarknaden som helhet. Andelen som är mycket nöjda med sina arbetstider är statistiskt signifikant högre bland statligt anställda än på arbetsmarknaden som helhet.

Statsanställda kan i högre utsträckning än samtliga sysselsatta i befolkningen bestämma när olika arbetsuppgifter ska utföras. De är också i större utsträckning med och beslutar om uppläggningen av det egna arbetet.

Över hälften, 57 procent på totala arbetsmarknaden, svarar att tydliga mål finns i arbetet. Inom statlig sektor är andelen signifikant lägre, 44 procent. Däremot får statsanställda i lika stor utsträckning som anställda på hela arbetsmarknaden besked från chefen om vad som i första hand ska göras. De får också råd och stöd från chefer och arbetskamrater när arbetsuppgifterna är svåra.

Statsanställda har större möjligheter att lära nytt och utvecklas

Sex av tio statsanställda, 62 procent, uppger att arbetet ger möjlighet att lära nytt och utvecklas i yrket varje vecka. Detta är signifikant fler än de 47 procenten bland samtliga sysselsatta totalt på arbetsmarknaden.

Statliga arbeten kräver generellt mer lärotid och introduktionsutbildning. Andelen anställda i staten som fått utbildning på betald arbetstid under det senaste året är också högre än inom övriga arbetsmarknadssektorer.

Vissa frågor i undersökningen tyder på en proportionellt högre arbetsbelastning för främst statsanställda kvinnor i förhållande till kvinnor på den övriga arbetsmarknaden. Fler statsanställda anger att de i högre grad känner sig otillräckliga med sin arbetsinsats. En slutsats är att statliga arbeten generellt är både mer utvecklande och samtidigt mer krävande.

Andelen som har blivit utsatta för våld eller hot om våld år 1995-2015

Statligt anställda är generellt lika belastade med konflikter, mobbning, trakasserier, våld eller hot om våld som på arbetsmarknaden i stort.

Anställda som utsatts för våld eller hot om våld under åren 1995-2015 indikerar inte någon dramatisk förändring. Andelen som anger att de varit utsatta för våld eller hot om våld de senaste 12 månaderna totalt på arbetsmarknaden har ökat något från 12 procent år 1995 till 14 procent år 2015. Andelen bland anställda inom staten som uppger att de utsatts för hot och våld under de senaste 12 månaderna har varit ganska oförändrad under åren. Denna andel har varierat mellan den historiskt sett lägsta nivån, 18 procent, år 2013 till högst 22 procent år 2015.

Andelen anställda som svarat att de utsatts för våld eller hot om våld är något lägre i staten än inom kommuner och landsting. Inom den privata sektorn är dock den andel som anger sig ha blivit utsatta för våld eller hot om våld allra minst. Inom landsting och stat är det män som i större utsträckning utsätts för våld eller hot om våld medan det i kommunerna är kvinnor som är mest utsatta.

Systematiskt arbetsmiljöarbete vanligare på statliga arbetsplatser

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär bland annat att arbetsgivaren regelbundet undersöker och följer upp arbetsförhållanden och bedömer risker för ohälsa eller olycksfall samt hot och våld i arbetet. Signifikant större andel i staten svarar att det är tydligt vem som har arbetsmiljöansvaret samt att det pågår systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Signifikant fler inom staten uppger även att arbetsmiljöbrister åtgärdas och att man har tillgång till företagshälsovård.