Frisktal

Här kan du se frisktalen inom staten. Frisktal är ett så kallat nyckeltal som ger information om organisationens hälsoläge.

Här finns frisktal inom staten i tabeller

Vad är frisktal?

Frisktal är ett nyckeltal som räknas ut genom att ta andelen friska personer i hela organisationen dividerat med summan av alla personers "ordinarie" arbetstid i organisationen. Som frisk räknas en person som har maximalt 40 timmars sjukfrånvaro på ett år fördelat på maximalt tre tillfällen.

Varför används frisktal?

Syftet med frisktal är att ha en indikator som man regelbundet kan följa upp verksamheten med, se åt vilket håll utvecklingen går och därmed kunna styra den åt rätt håll. Det går inte att dra en definitiv slutsats om hälsan i en organisation genom att titta på frisktalet men det ger en signal om hälsoläget.

Frisktalet är alltså vägledande och ska kunna användas för att:

  • styra och ge vägledning
  • följa och utveckla verksamhet
  • ge information om organisationens hälsa.

Om uppföljning av frisktalet kompletteras med uppföljningar i medarbetarundersökningar får organisationen kvalitativ information som bidrar till en bättre analys. Det gör det lättare att sätta in rätt åtgärder, det vill säga det som bidrar till ökad hälsa och bättre arbetsmiljö i organisationen.

Vad är skillnaden mellan frisktal och sjuktal?

Sjuktal är en indikator som baseras på sjukfrånvaro. För att sänka sjuktalet måste arbetsgivaren arbeta med rehabilitering, det vill säga försöka sänka antalet sjukdagar totalt inom organisationen. Frisktal är en indikator på hälsan. För att höja detta måste arbetsgivaren arbeta med att förebygga sjukdom (det vill säga reducera sådant som kan leda till sjukdom) och främja hälsa (det vill säga främja sådant som bidrar till bättre hälsa hos arbetstagarna).

Diagrammen på denna sida

I diagrammen på den här sidan kan du se frisktalen inom staten. Du kan göra egna urval genom att välja ett eller flera verksamhetsområden, titta på endast kvinnor eller endast män eller välja åldersintervall.