Förklaring muspekartexter, Avgifter och skatter

På den här sidan ser du förklaringar till de muspekartexter som finns i tabellen med avgifter och skatter för de arbetsgivare som omfattas av Arbetsgivarverkets kollektivavtal .

Till Avgifter och skatter

Förklaringar till benämningar och begrepp i Avgifter och skatter, i alfabetisk ordning
Administrationsavgift Arbetsgivarna ska till SPV betala ersättning för administrationen av premiebestämda pensioner. Avgiften räknas årligen om med det genomsnittliga omräkningstalet för statsförvaltningens ramanslag. Avgiften debiteras preliminärt i mars varje år. Därefter sker en slutgiltig justering i mars året därpå.
Allmän löneavgift Den allmänna löneavgiften är inte en socialavgift och är ej kopplad till några förmåner utan är att betraktas som en skatt och ska betalas av dem som ska betala arbetsgivaravgifter.
Arbetsmarknadsavgift Arbetsmarknadsavgiften ska finansiera arbetslöshetsersättning och kostnader för tillsyn av utbetalning av sådan arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd till den som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program, kostnader enligt lönegarantilagen samt ålderspensionsavgifter på ersättningarna ovan.
Arbetsskadeavgift Arbetsskadeavgiften ska finansiera arbetsskadeförsäkringen som går till personer som blivit sjuka eller råkat ut för olyckor i samband med sitt arbete.
Efterlevandepensionsavgift Efterlevandepensionsavgift ska finansiera den pension som betalas ut till familjen till en person som avlidit.
Föräldraförsäkringsavgift Föräldraförsäkringsavgift ska finansiera föräldrapenningen och kostnader i samband med den.
Medlemsavgift till Arbetsgivarverket Medlemsavgiften till Arbetsgivarverket för nästkommande år fastställs av arbetsgivarkollegiet i november varje år. Miniminivån för medlemsavgiften är 0,2 prisbasbelopp avrundat till jämnt hundratal kronor.
Miniminivå för medlemsavgiften Miniminivån för medlemsavgiften är 0,2 prisbasbelopp avrundat till jämnt hundratal kronor.
Pris och löneomräkningstal En genomsnittlig procentuell uppskrivning av föregående års förvaltningsanslag.
PSA-premie ny PSA-premie för avtal om ersättning vid personskada. PSA-premien bekostar personskadeersättningar enligt avtal om ersättning vid personskada (PSA). PSA-premien fastställs som en procentsats av bruttolönesumman Samtliga bruttolöner, inklusive lön till personer som är yngre än 18 år och äldre än 65 år, ingår i bruttolönesumman. Inkluderar ej avgifter till följd av lokala kollektivavtal eller enskilda överenskommelser. Det innebär att PSA-premien betalas för alla anställda. På denna avgift betalas inte särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP). Ej heller SLP på sådana avgifter.
Risk-premie ny Riskpremien bekostar sjukpension, tillfällig sjukpension, temporär efterlevandepension samt premiebefrielse. Med premiebefrielse avses att arbetsgivarens avgift för den kollektivavtalade ålderspensionen sätts ned vid en anställds delpension, föräldraledighet eller längre sjukfrånvaro. Riskpremien bekostar också slutbetalning av sparpremien vid avgång med sjukpension. Även slutbetalning av förmånsbestämd ålderspension och den valbara delen om en person avgår med förtida uttag av pensionen enligt avdelning II, 4 kap. 9 Riskpremien betalas från och med månaden efter det att en arbetstagare har fyllt 18 år och längst till och med månaden före arbetstagaren blir 65 år. Riskpremien kan ha olika nivåer för PA 16 Avdelning I respektive PA 16 Avdelning II, om det finns skillnader i kostnadsnivå mellan respektive kollektiv. Premien är dock ofta densamma i avdelning I och II.
Rådet för partsgemensamt stöd Partsrådet är en ideell förening där de centrala parterna på det statliga avtalsområdet är medlemmar. Rådets uppgift är att ge lokala parter stöd inom de arbetsområden som bestämts av parterna i kollektivavtal. Verksamheten finansieras av arbetsgivarna inom avtalsområdet. Avgiften är rabatterad under perioden 1 januari 2021 till 31 december 2023
Sjukförsäkringsavgift Sjukförsäkringsavgift ska bl.a. finansiera sjukpenning, sjuklön, sjukersättning, graviditetspenning och rehabiliteringspenning.
SLP 24,26 % 1 Multiplicerat med särkild löneskatt på pensionskostnader (SLP )
SLP 24,26 % 2 Multiplicerat med särkild löneskatt på pensionskostnader (SLP )
SLP 24,26 % 3 Multiplicerat med särkild löneskatt på pensionskostnader (SLP )
SLP-avgift ny Den särskilda löneskatten på pensionskostnader, SLP, betalas på sparpremien, värdesäkringspremien, riskpremien, ÖB-premien, ÖBF-premien, TA-premien, samt på premierna för ålderspension obligatorisk respektive individuell ålderspension och ålderspension valbar respektive kompletterande ålderspension liksom på ålderspension flex.
Sparpremie ny Sparpremien bekostar pensionsrätt för förmånsbestämd pension enligt PA 16 Avdelning II och betalas för dem som tjänar in sådan pension. Intjänande sker vanligtvis från och med 28 års ålder och längst till och med månaden före det att arbetstagaren blir 65 år. Förmånsbestämd pension tjänas i huvudsak in för årsinkomster över 7,5 inkomstbasbelopp. För anställda som är födda mellan 1943 och 1973 (mellan 1948 och 1975 för yrkesofficerare och flygledare) är ålderspensionen under 7,5 inkomstbasbelopp också till en del förmånsbestämd. I PA 16 Avdelning I finns ingen förmånsbestämd ålderspension. Den totala sparpremie som respektive arbetsgivare betalar beräknas för dennes anställda individuellt och varierar beroende på bland annat arbetstagarens pensionsålder enligt avtal, ålder, andel lön under respektive över 7,5 inkomstbasbelopp samt på individens löneökningar. Sparpremien kan därför variera kraftigt mellan olika arbetsgivare. På sparpremien tillkommer särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP).
TA-premie ny TA-premie för avtal om omställning (tidigare trygghetsavtalet). TA-premien bekostar slutbetalning av sparpremien dels vid avgång med pensionsersättning (PE) enligt övergångsbestämmelser i avtal om omställning, dels vid avgång med särskild pensionsersättning (SPE) enligt samma avtal. TA-premien betalas från och med att den anställde har fyllt 28 år och längst till och med månaden före den anställde blir 65 år. På TA-premien tillkommer särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP). SPE-premien bekostar en eventuell framtida särskild pensionsersättning. SPE-premie betalas av den enskilde arbetsgivaren för arbetstagare med 65 års pensionsålder som sägs upp på grund av arbetsbrist om denne vid sista anställningsdagen har fyllt 57 år men inte 63 år och 7 månader (62 år om sista anställningsdag är före 2017-01-01) och som varit anställd hos samma arbetsgivare de sista sju åren före uppsägning. Premien betalas inte om arbetstagaren i omedelbar anslutning till avgången har fått en ny tillsvidareanställning där han eller hon omfattas av avtal om omställning. SPE-premien kan liknas vid en riskpremie som betalas för den händelse att arbetstagaren blir fortsatt arbetslös och beviljas särskild pensionsersättning. Information om SPE-premien och hur den beräknas finns på SPV:s webbplats.
TGL- premie ny TGL-premie för tjänstegrupplivförsäkring. TGL-premien bekostar gruppliversättning enligt avtal om statens grupplivförsäkring (TGL-S) inklusive särskild premieskatt. Premien fastställs av SPV till ett visst belopp per anställd och år.  TGL-premien betalas för alla anställda till månaden före den anställde blir 65 år. Någon ytterligare löneskatt på pensionskostnader (SLP) tillkommer inte på denna avgift.
Total avgift 15-18 åringar och 66 + Ålderspensionsavgift ska betalas för dem födda 1938-1956 (10,21). Den sänkta arbetsavgiften för 15-18 åringar gäller för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per månad. Avgifter för sparpremien och värdesäkringspremien i PA 16 Avdelning II betalas vanligtvis enbart för anställda som fyllt 28 år. TA-premien betalas enbart för anställda som fyllt 28 år. Arbetsgivaren betalar även en avgift för anställda som omfattas av pensionsavtal PA 16 Avdelning II men som inte uppnått 23 års ålder och därför inte tillgodoräknas premier för den kompletterande ålderspensionen.
Total avgift för dem mellan 19 och 23 år Från och med 1 januari 2021 gäller lägre lagstadgade arbetsgivaravgifter för unga som inte fyllt 23 år. För personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år kommer arbetsgivaravgifterna att vara sänkta mellan januari 2021 till och med mars 2023. Nedsättningen ska gälla för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per månad. Avseende de avtalade avgifterna gäller att ingen avgift för individuell ålderspension betalas för arbetstagaren förrän den månad denne fyller 23 år. Observera att avgift för kompletterande ålderspension liksom för ålderspension obligatorisk, ålderspension valbar samt ålderspension flex betalas även för arbetstagare som inte fyllt 23 år. Avgifter för sparpremien och värdesäkringspremien i PA 16 Avdelning II betalas vanligtvis enbart för anställda som fyllt 28 år. TA-premien betalas enbart för anställda som fyllt 28 år. Arbetsgivaren betalar även en avgift för anställda som omfattas av pensionsavtal PA 16 Avdelning II men som inte uppnått 23 års ålder och därför inte tillgodoräknas premier för den kompletterande ålderspensionen.
Total avgift för dem som fyller 65 under året Från och med 1 juli 2019 avskaffades den särskilda löneskatten, 6,15 procent, för dem som fyllt 65 år vid årets ingång.
Total avgift för dem som är födda 1937 och tidigare För dem födda 1937 eller tidigare betalas ingen ålderspensionsavgift.
Trygghetsstiftelsen Trygghetsstiftelsen har bildats av staten och de centrala arbetstagarorganisationerna och bedriver verksamhet enligt avtal om omställning. Stiftelsen ger stöd till anställda framför allt vid uppsägning på grund av arbetsbrist men även enligt vissa förutsättningar när en tidsbegränsad anställning löper ut. Stiftelsens verksamhet finansieras av arbetsgivarna inom avtalsområdet. I samband med tecknandet av avtal om omställning tecknades även ett avtal om lokala omställningsmedel, som gäller från och med 1 januari 2015. Detta ersatte det tidigare avtalet om lokalt aktivt omställningsarbete. Arbetsgivarna ska enligt avtalet årligen sätta av lönesumman till aktivt omställningsarbete. Eftersom beloppet är kvar i verksamheten tas avgiften inte upp i tabellerna.
VS-premie ny Värdesäkringspremien betalas för dem som uppnått den ålder då de kan tjäna in förmånsbestämd ålderspension, vilket vanligtvis är från 28 år och längst till månaden före den anställde blir 65 år. Eftersom värdesäkringspremien bekostar förmånsbestämd pension betalas den endast för anställda inom PA 16 Avdelning II. På värdesäkringspremien tillkommer särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP).
Ålderspension flex ny Den nya förmånen ålderspension flex är tänkt att användas i delpensionssyfte där arbetstagare har möjlighet att minska son arbetstid. Ålderspension flex ingår i PA 16 Avdelning I. Premien för ålderspension flex utgörs av 1,5 procent av utbetald lön (inklusive övertidsersättning) oavsett lönenivå. På avgiften tillkommer särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP)
Ålderspension obligatorisk resp. kompletterande Ålderspension obligatorisk och kompletterande ålderspension, är premiebestämda pensioner med obligatorisk förvaltning inom Kåpan pensioner. Intjänandet av kompletterande ålderspension sker från 23 års ålder. Ålderspension obligatorisk tjänas in under hela anställningstiden.

Premierna för kompletterande ålderspension uppgår till 2,0 procent av i huvudsak utbetald lön (inklusive övertidsersättning). Premierna för ålderspension obligatorisk är 2,0 procent av i huvudsak utbetald lön (inklusive övertidsersättning), på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien istället 10 procent. På premierna betalas särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP).

För de myndigheter som slutit lokala kollektivavtal eller enskilda överenskommelser om ytterligare avsättning till ålderspension enligt 4 kap. 6-9 §§ PA 16 Avdelning I eller 3 kap. 4 § PA 16 Avdelning II, tillkommer sådana premier för berörda arbetstagare. Även på dessa tillkommer särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP).
Ålderspension valbar resp. individuell Ålderspension valbar och den individuella ålderspensionen i PA 16 är premiebestämda pensioner. Premierna till ålderspension valbar och till den individuella ålderspensionen förvaltas av ett antal anslutna försäkringsgivare som arbetstagare kan välja mellan. SPV fungerar som valcentral och tar emot och förmedlar premierna.
Premierna för individuell ålderspension betalas för arbetstagare från 23 år som omfattas av Avdelning II i PA 16. Avgiften är beräknad på i huvudsak utbetald lön (inklusive övertidsersättning). För anställda som omfattas av PA-91 samt för anställda under 23 år betalas ingen premie för individuell ålderspension.

Premierna för ålderspension valbar omfattar anställda i PA 16 Avdelning I och är 2,5 procent beräknat på i huvudsak utbetald lön (inklusive övertidsersättning), för lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är avgiften istället 20 procent. På premierna tillkommer särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP)

Arbetsgivarna ska till SPV betala ersättning för administrationen av premiebestämda pensioner. Avgiften räknas årligen om med det genomsnittliga omräkningstalet för statsförvaltningens ramanslag. Avgiften debiteras preliminärt i mars varje år. Därefter sker en slutgiltig justering i mars året därpå.
Ålderspensionsavgift Preliminärt enligt skatteverket. Ålderspensionsavgift ska bidra till att finansiera Sveriges ålderspensionssystem och den allmänna inkomstpensionen.
ÖB och ÖBF-premie ny ÖB-premien (för övergångsbestämmelser) betalas enbart för vissa anställda enligt särskilda regler. De flesta myndigheter betalar ingen ÖB-premie. ÖBF-premien betalas enbart av Försäkringskassan. ÖB-premien bekostar ålderspension för arbetstagare som har pensionsåldern 60 eller 63 år enligt övergångsbestämmelser till pensionsavtalet samt slutbetalning av sparpremien vid sådan avgång före 65 års ålder. ÖB-premien betalas endast av myndigheter vars anställda berörs av dessa övergångsregler. Premien är 3 respektive 1 procent av pensionsunderlaget för anställda som omfattas av övergångsbestämmelserna. Vissa anställda vid Försäkringskassan har en lägre pensionsålder genom särskilda övergångsbestämmelser överenskomna vid inrangering till statlig sektor (60, 61, 63 eller 64 år), samt rätt till slutbetalning av sparpremien vid sådan avgång före 65 års ålder. För dessa personer betalar Försäkringskassan så kallade ÖBF-premier motsvarande 3,0, 2,5, 1,5 respektive 1,0 procent av pensionsunderlaget. ÖB-premien och ÖBF-premien betalas endast för berörda anställda.