Utbildning

Den genomsnittliga utbildningsnivån hos de statligt anställda är högre än på arbetsmarknaden i stort vilket speglar de kvalificerade arbetsuppgifterna inom statlig verksamhet.

Inom staten har nästan 80 procent av de anställda eftergymnasial utbildning och för en majoritet av dessa är utbildningen två år eller längre. På arbetsmarknaden i stort är motsvarande siffra drygt 50 procent. Både inom staten och på arbetsmarknaden i stort är andelen kvinnor med eftergymnasial utbildning högre än motsvarande andel för män. Det framgår när utbildningsnivån inom staten jämförs med Statistiska centralbyråns Arbetskraftsundersökning, AKU.