Arbetsområden

De statliga verksamheterna kännetecknas av sin mångfald och stora bredd. Inom det statliga avtalsområdet har parterna i sin gemensamma lönestatistik, BESTA-systemet, definierat ett 60-tal olika arbetsområden.

Nedan framgår de tio största av dessa arbetsområden med antalsuppgifter. Namnen nedan är förkortade, korrekt benämning enligt BESTA framgår genom att placera pekaren på respektive namn. Många  av dessa arbetsområden förekommer inom flertalet myndigheter medan vissa arbetsuppgifter som exempelvis polis- och kriminalvårdsarbete är specifika för endast en myndighet.

  1. Inspektion och tillsyn  
  2. Polisarbete
  3. Samhällsutredare
  4. Utbildning teknik och natur
  5. Utbildning samhälle och juridik
  6. Internt stöd
  7. Militärt arbete
  8. Kriminalvårdsarbete
  9. IT-utveckling
  10. Utbildning medicin

Som statsanställd räknas här en person som arbetar inom en statlig myndighet under regeringen. Anställda hos statliga bolag liksom hos riksdagens myndigheter och Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar ingår inte. Både anställda med månadslön och timlön ingår. I de fall då en anställd har mer än en deltidsanställning vid olika myndigheter räknas personen som anställd vid varje myndighet och förekommer alltså mer än en gång i det totala antalet anställda.