Ålder och kön

Drygt hälften av alla statsanställda är kvinnor. Männens medelålder är något högre än kvinnornas. Vid en jämförelse med övriga arbetsmarknaden så är statsanställda i snitt äldre vilket bland annat förklaras av att staten är den sektor som har högst andel eftergymnasial utbildning. Det är alltså mindre vanligt att inom staten anställa yngre personer direkt efter gymnasiet.

Som statsanställd räknas här en person som arbetar inom en statlig myndighet under regeringen. Anställda hos statliga bolag liksom hos riksdagens myndigheter och Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar ingår inte. Både anställda med månadslön och timlön ingår. I de fall då en anställd har mer än en deltidsanställning vid olika myndigheter räknas personen som anställd vid varje myndighet och förekommer alltså mer än en gång i det totala antalet anställda.