Fakta om staten

Den statliga sektorn omfattar ett brett spann av verksamheter. På de här sidorna presenterar vi fakta och statistik kring de statsanställda som kan vara av intresse för dig som vill veta mer om statlig sektor.

Under länken Medarbetare finns statistik kring antal anställda, köns- och åldersfördelning, utbildningsbakgrund, uppdelningen i olika verksamhetsgrenar, arbetsuppgifter eller regioner samt uppgifter om andelen anställda med utländsk bakgrund.

Under länken Löner finns statistik kring lönenivåer, lönespridning, löneskillnaden mellan män och kvinnor samt uppgifter kring de kostnader utöver lön som arbetsgivaren har för en anställd.

Under länken Hälsa och arbetsmiljö finns statistik om hur statsanställda uppfattar sin arbetsmiljö samt sjukfrånvarostatistik.