There is a license error on this site:
00155DE2A780 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
"Det är mycket tryggt att jobba för staten"

"Det är mycket tryggt att jobba för staten"

DEBATTARTIKEL. Fackförbundet ST ger av polemiska skäl en allmän eländesbeskrivning av villkoren i staten. Men staten är jämfört med privat sektor totalt sett en mycket trygg arbetsgivare. Det skriver Arbetsgivarverket i en replik till den debattartikel där fackförbundet ST hävdar att staten har blivit en mindre attraktiv arbetsgivare till följd av en dom om arbetsskyldighet i samband med att myndigheter omlokaliseras.

Läs denna debattartikel på Svd Näringslivs webbplats

Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST hävdar i en debattartikel i SvD Näringsliv den 2 januari, att staten har blivit en mindre attraktiv arbetsgivare till följd av en dom i Arbetsdomstolen, AD, om arbetsskyldighet i samband med att myndigheter omlokaliseras. ADs prövning skedde med anledning av Fastighetsmäklarinspektionens flytt från Stockholm till Karlstad. En flytt där reglerna tillämpas på samma sätt som vid andra omlokaliseringar av statliga myndigheter. Domen innebär i sig alltså inget nytt utan klargör vad som gällt sedan tidigare.

AD kom i sin dom fram till att i de fall som arbetsgivaren och arbetstagaren inte reglerat frågan om arbetsskyldigheten, så var den anställde arbetsskyldig. Konsekvensen av det blir att den anställde som inte vill följa med vid flytten har att säga upp sig själv. Om arbetsskyldigheten inte hade gällt, hade det varit arbetsgivaren som skulle ha sagt upp den anställde när det inte längre fanns arbete på ursprungsorten.

Det är regeringen som beslutar hur den statliga verksamheten ska bedrivas. Arbetsgivarverket är i högsta grad medvetet om de utmaningar och den problematik som omlokaliseringar innebär. Det har vi också tydliggjort i debatten som föregick de nu aktuella omlokaliseringarna. Vi är samtidigt som arbetsgivare väl medvetna om att omstrukturering och verksamhetsförändring självfallet inte är unikt för staten. Privat liksom offentlig verksamhet är ständigt utsatt för förändringstryck, verksamhet flyttas och kompetensbehov förändras. Det är därför svårt att förstå vad Britta Lejon avser när hon i sin artikel skriver att Fackförbundet ST menar att anställningsskyldigheten (förmodligen menas här anställningstryggheten?) i staten inte kan vara sämre än inom privat sektor. Här gäller för såväl privat som statlig sektor Lagen om anställningsskydd och dess regler om saklig grund för uppsägning.

Britta Lejon säger att det är oroande att Arbetsgivarverket inte ger sina medlemmar råd att hitta lösningar och undrar hur vi ser på vår uppgift att säkra upp verksamheten vid myndigheter som fått ett flyttbeslut. Britta Lejon behöver inte vara orolig, vi tar vårt ansvar på stort allvar. Arbetsgivarverkets råd till myndigheter som fått uppdrag att flytta är att använda sig av de möjligheter som finns för att trygga verksamheten. Det kan vara frågan om ensidiga arbetsgivarbeslut, enskilda överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare - eller i de fall det skulle vara det lämpligaste - lokala överenskommelser om anställningsvillkor till följd av en omlokalisering. Men det är viktigt att arbetsgivaren noga överväger vilka åtgärder som behövs och är ändamålsenliga. Utöver den direkta rådgivningen har Arbetsgivarverket också skapat ett särskilt nätverk där myndigheter berörda av omlokalisering delar kunskap och erfarenheter med varandra. Vi har också fört en dialog med regeringen om förutsättningarna för en så välfungerande omlokalisering som möjligt.

I sammanhanget ska också nämnas att staten har ett av arbetsmarknadens bästa omställningsavtal. Avtalet ger i huvudsak samma förmåner oavsett om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller om du till följd av en omlokalisering där du får behålla arbetet men behöver flytta, väljer att säga upp dig själv. Att den som säger upp sig från en anställning under en karenstid blir av med sin A-kasseersättning är ingen fråga som parterna i avtalet kan disponera.

Arbetsgivarverket ger råd och stöd till sina medlemmar, myndigheterna, att använda sig av de instrument som finns tillgängliga så att de på bästa sätt och ändamålsenligt kan uppfylla sina myndighetsuppgifter. Istället för att se dessa olika möjligheter som finns både för individer och verksamheterna väljer Fackförbundet ST i sin debattartikel av polemiska skäl en allmän eländesbeskrivning av villkoren i staten.

Statens attraktivitet vilar på en rad olika komponenter, exempelvis utvecklande och spännande arbetsuppgifter och de avtalslösningar som vi parter gemensamt utvecklat och tagit ansvar för. Staten är jämfört med privat sektor totalt sett en mycket trygg arbetsgivare, det råder det ingen tvekan om. Detta visas inte minst i tider av lågkonjunktur.

Eva Liedström Adler
Generaldirektör Arbetsgivarverket

Eva Liedström Adler, generaldirektör Arbetsgivarverket.

Karl Pfeifer
Chefsjurist Arbetsgivarverket

Karl Pfeifer, chefsjurist Arbetsgivarverket