Därför är statliga jobb attraktiva

De flesta som går över till en statlig arbetsgivare från privat eller kommunal, säger att utvecklande arbetsuppgifter är den överlägset viktigaste faktorn. De flesta vill sedan vara kvar. Men för att locka de bästa måste förtroendet vinnas varje dag, skriver Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson i Upsala Nya Tidning.

Läs debattartikeln i Upsala Nya Tidning

När de mest attraktiva arbetsgivarna ska utses brukar ofta storföretag med globala varumärken hamna i topp. Hur kan statliga arbetsgivare konkurrera om kvalificerade medarbetare när starka kommersiella varumärken lockar? Genom att fokusera på fortsatt utveckling av verksamheten och på samhällsnyttan, det skiver Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson i en debattartikel i Upsala Nya Tidning.

I Arbetsgivarverkets undersökning "Vägval för samhällsnytta och utveckling", har 1500 anställda med ett till två års erfarenhet av att arbeta i staten, svarat på frågor om karriärval och förväntningar på staten som attraktiv arbetsgivare. Mellan mars 2009 och mars 2010  anställde staten cirka 14 500 personer, en siffra som exkluderar redan statligt anställda som bytte jobb inom sektorn. Undersökningen omfattar alltså mer än 10 procent av de nyanställda inom staten under ett år. Staten är den sektor på arbetsmarknaden som har högst andel högutbildade. I Arbetsgivarverkets undersökning hade 90 procent eftergymnasial utbildning. 52 procent av de svarande valde att gå till staten från privat sektor och 22 procent från kommunal sektor.

Undersökningen visar att det inte främst är tryggheten som lockar till statlig anställning. Först på fjärde plats kommer trygghet när de svarande ska ange de viktigaste skälen till att påbörja en statlig anställning. Utvecklande arbetsuppgifter är istället den överlägset viktigaste faktorn. Hela 62 procent av de svarande anger detta som det starkaste skälet till att ta steget över till en statlig arbetsgivare. På andra plats kommer samhällsnyttan och på tredje plats ett arbete på en attraktiv ort.

Att stärka sitt varumärke som arbetsgivare, anses ofta som en avgörande faktor för att lyckas attrahera rätt sorts kompetens. Vilka möjligheter har de statliga verksamheterna att åstadkomma detta? Staten erbjuder som sektor sina medarbetare en mycket stor och varierad verksamhet och det finns ingen anledning att kommunikationsmässigt försöka likrikta bilden av alla verksamheter genom något slags statligt filter. För att rekrytera rätt sorts kompetens måste varje verksamhet kunna visa på sina speciella förutsättningar och kommunicera sitt specifika uppdrag. Däremot visar undersökningen att alla statliga verksamheter har en stor fördel av att kommunicera det gemensamma fundament alla statliga verksamheter vilar på – samhällsnyttan - uppdraget att utveckla Sverige som nation och ge god service till alla som bor och verkar i landet.

Arbetsgivarverkets undersökning "Vägval för samhällsnytta och utveckling", visar mycket tydligt att det inte finns någon genväg via marknadsföringskampanjer för att uppfattas som attraktiv arbetsgivare. Den enskilt viktigaste åtgärden en statlig arbetsgivare kan vidta för att stärka sin attraktionskraft är att erbjuda medarbetarna utvecklande arbeten, effektiva organisationer, ett gediget värdegrundsarbete och valuta för skattebetalarnas pengar.

Kan de statliga arbetsgivarna erbjuda de nyanställda medarbetarna allt detta idag?

Förtroendet för staten varierar beroende på verksamhet men internationellt sett är det ingen tvekan om att den svenska statsförvaltningen är både välskött och effektiv. Om nöjda kunder är den ena aspekten på utmaningen, är nöjda medarbetare den andra. Hur har då de 1500 nyanställda upplevt sina nya arbetsgivare? I undersökningen svarar 83 procent att förväntningarna på arbetet uppfyllts i mycket eller ganska hög grad. Samtidigt uppger nästan 70 procent att de vill arbeta kvar inom staten om fem år. Ett resultat som ligger i linje med att de statliga verksamheterna generellt sett också har en låg personalomsättning.

Att bedriva en effektiv verksamhet och vara en attraktiv arbetsgivare är inte något som har en given slutpunkt. Förtroendet måste vinnas varje dag och kräver ständig utveckling och mycket arbete återstår för oss statliga arbetsgivare. Att grundförutsättningarna är på plats för att ytterligare förstärka statens position som attraktiv arbetsgivare råder det däremot ingen tvekan om. Och i konkurrensen om de mest kvalificerade medarbetarna är det en viktig insikt för de statliga arbetsgivarna att samhällsnytta och viljan att arbeta för nöjda skattebetalare mycket väl kan göra sig gällande i bruset från starka kommersiella varumärken.

Ulf Bengtsson Generaldirektör, Arbetsgivarverket