Lönekartläggning tar fokus från andra viktiga frågor

I vår artikel (21/6) pekar vi på den breda samhällsutveckling som krävs för att skapa en hållbar förändring som leder till jämställda löner. Men de fackliga ordförandena i Unionen, Vision och ST (24/6) fokuserar främst på en metod, lönekartläggning enligt lagen. Det är ett förenklat synsätt i en komplex fråga.

Läs debattartikeln på Svenska Dagbladets webbplats

Som de tre konstaterar finns en stor samsyn mellan parter på svensk arbetsmarknad om att lön inte ska sättas utifrån kön. Det är riktigt och inskrivet i flertalet av de kollektivavtal som finns, där flera av dem är underskrivna av deras egna organisationer. Arbetsgivarna själva och parterna tillsammans arbetar med lönebildningen utifrån det. Vi delar absolut inte bilden att lönerna "hela tiden sätts utifrån kön". Inom partssystemet finns en tilltro till det egna arbetet med jämställda löner. Det är tråkigt att de fackliga ordförandena för Unionen, Vision och ST inte ger uttryck för detta.

Det finns inte heller några belägg i statistiken för att minskningen av löneskillnaderna mellan kvinnor och män stannat upp eller ökat när lönekartläggningarna efter lagändring 2009 nu görs vart tredje år i stället för varje år. Skillnaderna fortsätter att minska när yrkesval och arbetsmarknaden ändras och när lönebildningen utvecklas.

Som arbetsgivare vill vi kunna diskutera jämställda löner i sitt sammanhang. Våra förslag handlar om betydelse av utbildnings- och yrkesval för att bryta upp den könsuppdelade arbetsmarknaden, förutsättningar för medarbetares medvetna val avseende arbetstid, karriär med mera, utvecklade arbetsplatser och jämställt arbetsliv som en del av ett jämställt samhälle. Parterna behöver engagera sig i de delar vi förfogar över. Det är då ganska märkligt att bemötas av de tre ordförandenas ståndpunkt: Viktigast är en metod, nämligen årlig lönekartläggning.

Våra medarbetare förväntar sig mer av oss som arbetsgivare än att vi varje år ska lägga ett stort och tidskrävande arbete på kamerala kartläggningar. Det försvårar vårt arbete med en välfungerande lönebildning och tar fokus från andra viktiga frågor som rör arbetslivet. Vi hoppas att de tre ordförandenas organisationer vill delta och fördjupa arbetet med att utveckla arbetslivet och jämställda löner eftersom målet är rätt. Men vägen dit går inte via utökade lönekartläggningar.

CHRISTER ÅGREN vice vd, Svenskt Näringsliv

ULF BENGTSSON generaldirektör, Arbetsgivarverket