Våra rådgivare

Varje medlem har en rådgivare på Arbetsgivarverket. Våra rådgivare ger råd och stöd i frågor kopplade till arbetsgivarrollen. Hitta din organisation i listan nedan, klicka sedan på rådgivarens namn så får du fram kontaktuppgifterna.

A

Organisation Sektor Rådgivare
Allmänna reklamationsnämnden 2 Magnus Nilsson
Andra AP-fonden 1 Ana Gnospelius
Arbetsdomstolen 2 Magnus Nilsson
Arbetsförmedlingen 5 Karin Lien
Arbetsgivarverket
Arbetsmiljöverket 2 Yasmine Trolle
Arkitektur- och designcentrum 3 Caroline Wieslander Blücher

B

Organisation Sektor Rådgivare
Barnombudsmannen 3 Caroline Wieslander Blücher
Blekinge Tekniska Högskola 4 Maria Wennerström
Bokföringsnämnden 2 Ann-Charlotte Jensen
Bolagsverket 2 Yasmine Trolle
Boverket 2 Ann-Charlotte Jensen
Brottsförebyggande rådet 1 Ann-Christin Nilsson
Brottsoffermyndigheten 1 Ana Gnospelius
Business Sweden 2 Dan Hultgren

C

Organisation Sektor Rådgivare
Centrala studiestödsnämnden 3 Åsa Kälvegård
Chalmers tekniska högskola 4 Maria Wennerström

D

Organisation Sektor Rådgivare
Datainspektionen 2 Magnus Nilsson
Delegationen mot segregation 3 Maria Wennerström
Diskrimineringsombudsmannen 2 Ann-Charlotte Jensen
Domarnämnden 1 Ana Gnospelius
Domstolsverket 5 Caroline Wieslander Blücher

E

Organisation Sektor Rådgivare
E-hälsomyndigheten 3 Åsa Kälvegård
Ekobrottsmyndigheten 1 Caroline Wieslander Blücher
Ekonomistyrningsverket 1 Ann-Christin Nilsson
Elsäkerhetsverket 2 Yasmine Trolle
Energimarknadsinspektionen 2 Yasmine Trolle
Energimyndigheten 2 Yasmine Trolle
Ericastiftelsen 3 Åsa Kälvegård
Exportkreditnämnden 2 Yasmine Trolle

F

Organisation Sektor Rådgivare
Fastighetsmäklarinspektionen 2 Åsa Kälvegård
Finansinspektionen 2 Ann-Charlotte Jensen
Finanspolitiska rådet 1 Ann-Christin Nilsson
Finsk-svenska gränsälvskommissionen 2 Ann-Charlotte Jensen
Fjärde AP-fonden 1 Ana Gnospelius
Folke Bernadotteakademin 1 Dan Hultgren
Folkhälsomyndigheten 3 Åsa Kälvegård
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 2 Ann-Charlotte Jensen
Forte 3 Karin Lien
Fortifikationsverket 1 Ana Gnospelius
Forum för levande historia 3 Daniel Ringsby
Första AP-fonden 1 Ana Gnospelius
Försvarets materielverk 5 Anna Fredriksson
Försvarets radioanstalt 1 Anna Fredriksson
Försvarshögskolan 4 Anna Fredriksson
Försvarsmakten 5 Anna Fredriksson
Försvarsunderrättelsedomstolen 1 Stefan Lagervall
Försäkringskassan 5 Ann-Charlotte Jensen

G

Organisation Sektor Rådgivare
Gentekniknämnden 1 Caroline Wieslander Blücher
Gymnastik- och idrottshögskolan 4 Anna Fredriksson
Göteborgs universitet 4 Ana Gnospelius

H

Organisation Sektor Rådgivare
Havs- och vattenmyndigheten 2 Magnus Nilsson
HH Innovation AB 4 Anna Fredriksson
Högskolan Dalarna 4 Maria Wennerström
Högskolan i Borås 4 Maria Wennerström
Högskolan i Gävle 4 Anna Fredriksson
Högskolan i Halmstad 4 Anna Fredriksson
Högskolan i Skövde 4 Anna Fredriksson
Högskolan Kristianstad 4 Maria Wennerström
Högskolan Väst 4 Anna Fredriksson

I

Organisation Sektor Rådgivare
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 3 Åsa Kälvegård
Inspektionen för socialförsäkringen 3 Åsa Kälvegård
Inspektionen för strategiska produkter 1 Ann-Christin Nilsson
Inspektionen för vård och omsorg 3 Åsa Kälvegård
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 2 Dan Hultgren
Institutet för rymdfysik 3 Åsa Kälvegård
Institutet för språk och folkminnen 3 Karin Lien

J

Organisation Sektor Rådgivare
Justitiekanslern 1 Ana Gnospelius
Jämställdhetsmyndigheten 2 Ann-Charlotte Jensen
Jönköping University 4 Maria Wennerström

K

Organisation Sektor Rådgivare
Kammarkollegiet 1 Ann-Christin Nilsson
Karlstads universitet 4 Ana Gnospelius
Karolinska institutet 4 Maria Wennerström
Kemikalieinspektionen 2 Yasmine Trolle
Kommerskollegium 2 Ann-Charlotte Jensen
Konjunkturinstitutet 1 Ann-Christin Nilsson
Konkurrensverket 2 Magnus Nilsson
Konstfack 4 Ana Gnospelius
Konstnärsnämnden 3 Karin Lien
Konsumentverket 2 Ann-Charlotte Jensen
Kriminalvården 5 Ann-Charlotte Jensen
Kronofogden 5 Karin Lien
Kungl. Hovstaterna 1 Ann-Christin Nilsson
Kungl. Konsthögskolan 4 Ana Gnospelius
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 2 Dan Hultgren
Kungliga Akademien för de fria konsterna 3 Karin Lien
Kungliga Biblioteket 1 Ann-Christin Nilsson
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 4 Ana Gnospelius
Kungliga Tekniska högskolan 4 Ana Gnospelius
Kustbevakningen 5 Karin Lien

L

Organisation Sektor Rådgivare
Lantmäteriet 5 Ann-Charlotte Jensen
LFV Holding AB 2 Stefan Lagervall
Linköpings universitet 4 Maria Wennerström
Linköpings universitet Holding AB 4 Maria Wennerström
Linnéuniversitetet 4 Ana Gnospelius
Livsmedelsverket 2 Magnus Nilsson
Lotteriinspektionen 2 Dan Hultgren
Luftfartsverket 2 Stefan Lagervall
Luleå tekniska universitet 4 Anna Fredriksson
Lunds universitet 4 Ana Gnospelius
Läkemedelsverket 3 Åsa Kälvegård
Länsstyrelsen i Blekinge län 1 Maria Wennerström
Länsstyrelsen i Dalarnas län 1 Maria Wennerström
Länsstyrelsen i Gotlands län 1 Maria Wennerström
Länsstyrelsen i Gävleborgs län 1 Ann-Christin Nilsson
Länsstyrelsen i Hallands län 1 Maria Wennerström
Länsstyrelsen i Jämtlands län 1 Ann-Christin Nilsson
Länsstyrelsen i Jönköpings län 1 Maria Wennerström
Länsstyrelsen i Kalmar län 1 Maria Wennerström
Länsstyrelsen i Kronobergs län 1 Ann-Christin Nilsson
Länsstyrelsen i Norrbottens län 1 Maria Wennerström
Länsstyrelsen i Skåne län 1 Maria Wennerström
Länsstyrelsen i Stockholms län 1 Maria Wennerström
Länsstyrelsen i Södermanlands län 1 Maria Wennerström
Länsstyrelsen i Uppsala län 1 Maria Wennerström
Länsstyrelsen i Värmlands län 1 Ann-Christin Nilsson
Länsstyrelsen i Västerbottens län 1 Maria Wennerström
Länsstyrelsen i Västernorrlands län 1 Maria Wennerström
Länsstyrelsen i Västmanlands län 1 Ann-Christin Nilsson
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 1 Ann-Christin Nilsson
Länsstyrelsen i Örebro län 1 Ann-Christin Nilsson
Länsstyrelsen i Östergötlands län 1 Ann-Christin Nilsson

M

Organisation Sektor Rådgivare
Malmö universitet 4 Maria Wennerström
Medlingsinstitutet 2 Ann-Charlotte Jensen
Migrationsverket 5 Ana Gnospelius
Mittuniversitetet 4 Anna Fredriksson
Moderna museet 3 Daniel Ringsby
Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 Ann-Charlotte Jensen
Myndigheten för delaktighet 3 Caroline Wieslander Blücher
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 3 Åsa Kälvegård
Myndigheten för kulturanalys 3 Daniel Ringsby
Myndigheten för press, radio och tv 3 Åsa Kälvegård
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 Dan Hultgren
Myndigheten för stöd till trossamfund 3 Karin Lien
Myndigheten för tillgängliga medier 3 Caroline Wieslander Blücher
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 3 Åsa Kälvegård
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 Åsa Kälvegård
Myndigheten för yrkeshögskolan 3 Magnus Nilsson
Mälardalens högskola 4 Maria Wennerström

N

Organisation Sektor Rådgivare
Nationalmuseum 3 Daniel Ringsby
Naturhistoriska riksmuseet 3 Daniel Ringsby
Naturvårdsverket 2 Yasmine Trolle
Nordens Välfärdscenter 3 Karin Lien
Nordiska Afrikainstitutet 1 Dan Hultgren
Nordiskt Genresurscenter (Nordgen) 2 Karin Lien
Nordregio 2 Karin Lien
NUAC HB 2 Yasmine Trolle
Nämnden för hemslöjdsfrågor 3 Karin Lien

P

Organisation Sektor Rådgivare
Patent- och registreringsverket 2 Yasmine Trolle
Pensionsmyndigheten 3 Caroline Wieslander Blücher
Polarforskningssekretariatet 2 Yasmine Trolle
Polismyndigheten 5 Stefan Lagervall
Post- och telestyrelsen 2 Yasmine Trolle

R

Organisation Sektor Rådgivare
Regeringskansliet 5 Anna Fredriksson
Rekryteringsmyndigheten 1 Stefan Lagervall
Revisorsinspektionen 2 Ann-Charlotte Jensen
Riksantikvarieämbetet 3 Daniel Ringsby
Riksarkivet 1 Daniel Ringsby
Riksbanken 1 Ann-Christin Nilsson
Riksdagsförvaltningen 1 Daniel Ringsby
Riksgäldskontoret 1 Ann-Christin Nilsson
Riksrevisionen 1 Ann-Christin Nilsson
Rymdstyrelsen 2 Ann-Charlotte Jensen
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 2 Dan Hultgren
Rättsmedicinalverket 1 Caroline Wieslander Blücher

S

Organisation Sektor Rådgivare
Sameskolstyrelsen 3 Karin Lien
Sametinget 3 Caroline Wieslander Blücher
Sida 1 Dan Hultgren
Sjunde AP-fonden 1 Ana Gnospelius
Sjätte AP-fonden 1 Ana Gnospelius
Sjöfartsverket 2 Stefan Lagervall
Skatteverket 5 Ann-Charlotte Jensen
Skogsstyrelsen 2 Yasmine Trolle
Skolforskningsinstitutet 3 Magnus Nilsson
Skolinspektionen 3 Magnus Nilsson
Skolverket 3 Magnus Nilsson
Socialstyrelsen 3 Åsa Kälvegård
Specialpedagogiska skolmyndigheten 3 Magnus Nilsson
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 3 Åsa Kälvegård
Statens fastighetsverk 1 Ana Gnospelius
Statens försvarshistoriska museer 3 Daniel Ringsby
Statens geotekniska institut 2 Stefan Lagervall
Statens haverikommission 1 Dan Hultgren
Statens historiska museer 3 Daniel Ringsby
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 Stefan Lagervall
Statens institutionsstyrelse 5 Ann-Charlotte Jensen
Statens jordbruksverk 2 Stefan Lagervall
Statens konstråd 3 Caroline Wieslander Blücher
Statens kulturråd 3 Daniel Ringsby
Statens maritima museer 3 Daniel Ringsby
Statens medieråd 3 Daniel Ringsby
Statens museer för världskultur 3 Daniel Ringsby
Statens musikverk 3 Daniel Ringsby
Statens servicecenter 1 Ana Gnospelius
Statens tjänstepensionsverk 1 Ana Gnospelius
Statens veterinärmedicinska anstalt 2 Yasmine Trolle
Statens väg- och transportforskningsinstitut 2 Stefan Lagervall
Statistiska centralbyrån 1 Ana Gnospelius
Statskontoret 1 Ann-Christin Nilsson
Stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum 3 Daniel Ringsby
Stiftelsen Allmänna Barnhuset 3 Åsa Kälvegård
Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem 3 Karin Lien
Stiftelsen Dansmuseifonden 3 Karin Lien
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna 3 Daniel Ringsby
Stiftelsen Nordiska museet 3 Daniel Ringsby
Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde 3 Daniel Ringsby
Stiftelsen Skansen 3 Daniel Ringsby
Stiftelsen Stockholms internationella fredsforskningsinstitut 1 Daniel Ringsby
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet 3 Karin Lien
Stiftelsen Tekniska museet 3 Karin Lien
Stiftelsen Thielska galleriet 3 Daniel Ringsby
Stockholms konstnärliga högskola 4 Ana Gnospelius
Stockholms universitet 4 Anna Fredriksson
Strålsäkerhetsmyndigheten 2 Yasmine Trolle
Swedac 2 Dan Hultgren
Svenska institutet 1 Dan Hultgren
Svenska institutet för europapolitiska studier 1 Dan Hultgren
Svenska kraftnät 2 Yasmine Trolle
Sveriges civilförsvarsförbund 1 Daniel Ringsby
Sveriges författarfond 3 Karin Lien
Sveriges geologiska undersökning 2 Stefan Lagervall
Sveriges lantbruksuniversitet 4 Anna Fredriksson
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 2 Stefan Lagervall
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 Ana Gnospelius
Säkerhetspolisen 5 Stefan Lagervall
Södertörns högskola 4 Ana Gnospelius

T

Organisation Sektor Rådgivare
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 3 Åsa Kälvegård
Tillväxtanalys 2 Yasmine Trolle
Tillväxtverket 2 Yasmine Trolle
Totalförsvarets forskningsinstitut 1 Stefan Lagervall
Trafikanalys 1 Dan Hultgren
Trafikverket 2 Stefan Lagervall
Transportstyrelsen 5 Stefan Lagervall
Tredje AP-fonden 1 Ana Gnospelius
Tullverket 5 Karin Lien

U

Organisation Sektor Rådgivare
Umeå universitet 4 Anna Fredriksson
Universitets- och högskolerådet 3 Caroline Wieslander Blücher
Universitetskanslersämbetet 3 Caroline Wieslander Blücher
Upphandlingsmyndigheten 2 Magnus Nilsson
Uppsala Monitoring Centre 3 Åsa Kälvegård
Uppsala universitet 4 Anna Fredriksson

V

Organisation Sektor Rådgivare
Vetenskapsrådet 1 Ann-Christin Nilsson
Vinnova 2 Yasmine Trolle

Z

Organisation Sektor Rådgivare
Zornsamlingarna 3 Daniel Ringsby

Å

Organisation Sektor Rådgivare
Åklagarmyndigheten 5 Caroline Wieslander Blücher

Ö

Organisation Sektor Rådgivare
Örebro universitet 4 Anna Fredriksson
Örebro universitet Holding AB 4 Anna Fredriksson
Överklagandenämnden för studiestöd 3 Karin Lien