Två medlemsråd

Medlemsråden är rådgivande organ till Arbetsgivarverkets styrelse.

Det finns två medlemsråd och varje medlemsråd består av ett representativt urval av Arbetsgivarverkets medlemmar från respektive sektor. Detta säkerställs genom att ledamöterna utses utifrån verksamhetsinriktning, lokalisering och storlek. I medlemsråden eftersträvas även en jämn könsfördelning.

Medlemsråden har en nyckelroll i besluts- och inflytandestrukturen och träffas cirka 8 gånger per år inför styrelsens möten. Ledamöterna i medlemsråden bidrar med sina samlade kunskaper och erfarenheter och agerar utifrån ett arbetsgivarpolitiskt helhetsperspektiv. Uppdraget förutsätter ett aktivt deltagande i medlemsrådens strategiska diskussioner kring arbetsgivarpolitiska frågor och ett aktivt deltagande vid sektormötena. Mandatperioden är på tre år. Uppdraget ger inga arvoden eller ersättning för eventuella resekostnader.