Fem sektorer

Medlemmarna i Arbetsgivarverket delas in i fem sektorer.

För att skapa en bra struktur för att utveckla och samordna de gemensamma arbetsgivarfrågorna samt få en bred representation i medlemsråden behövs en modell för en effektiv arbetsgivarsamverkan. Medlemmarna är därför indelade i fem sektorer. Sammansättningen i sektor 1-3 utgår från myndigheternas COFOG-kodning (COFOG är en etablerad internationell klassificering av den offentliga sektorns utgifter). Sektor 5 består av de största verksamheterna, sett till antalet anställda, förutom universitet och högskolor som samtliga ingår i sektor 4.

Varje sektor träffas 3-4 gånger per år för att diskutera aktuella arbetsgivarfrågor, utbyta erfarenheter och bidra till att driva och utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken. Vid sektormötena deltar den företrädare från respektive verksamhet som medlemschefen utsett vara medlemsföreträdare.

Uppdraget som medlemsföreträdare är en grundläggande förutsättning för samordning och utveckling av den statliga arbetsgivarpolitiken. Att vara medlemsföreträdare förutsätter ett mandat att företräda den egna verksamheten i arbetsgivarfrågor och ett aktivt deltagande vid sektormötena.