Besluts- och inflytandestrukturen i medlemsorganisationen

För att nå framgång i det gemensamma uppdraget att utveckla och samordna det statliga arbetsgivarpolitiken samverkar statliga arbetsgivare inom ramen för sin medlemsorganisation Arbetsgivarverket.

Regeringen har delegerat ansvaret för arbetsgivarpolitiken till respektive myndighet. Delegeringen ger statliga arbetsgivare en stor frihet att utforma arbetsgivarpolitiken utifrån verksamhetens behov och förutsättningar. Av delegeringen följer också en skyldighet att i samverkan med andra myndigheter utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken. För att nå framgång med det gemensamma uppdraget samverkar statliga arbetsgivare inom ramen för sin medlemsorganisation Arbetsgivarverket. En arbetsgivarsamverkan som omfattar samtliga medlemschefer genom Arbetsgivarkollegiet, Arbetsgivarverkets styrelse, två rådgivande medlemsråd samt fem sektorer medlemmarna är indelade i.

Fem sektorer och två medlemsråd

Medlemmarna i Arbetsgivarverket delas in i fem sektorer i huvudsak baserat på verksamhetsinriktning. Sektorerna träffas 3-4 gånger per år för att samordna och utveckla de gemensamma arbetsgivarfrågorna. De som deltar vid dessa möten är den företrädare från verksamheten som respektive medlemschef har utsett att företräda medlemmen.

Från varje sektor utses sedan åtta medlemsföreträdare till ett tidsbegränsat uppdrag som ledamot i Arbetsgivarverkets medlemsråd. De två medlemsråden träffas cirka 8 gånger per år och är rådgivande till styrelsen. Ledamöterna har dämed en central roll i samordningen och utvecklingen av den statliga arbetsgivarpolitiken.

Besluts- och inflytandestruktur i medlemsorganisationen