Sjukfrånvaron i staten vänder - svag minskning

Sjukfrånvaron i staten visar för första gången sedan 2011 en minskning. Den totala sjukfrånvaron i tidsanvändningsstatistiken för 2017 är 3,8 procent. Det innebär en minskning av sjukfrånvaron med 0,2 procentenheter jämfört med 2016.

Den lila delen av staplarna i Diagram 1 visar att ökningen av sjukfrånvaron de senaste åren framför allt förklaras av en ökad långtidssjukfrånvaro. Att den totala sjukfrånvaron minskar mellan 2016 och 2017 förklaras också av en förändring av långtidssjukfrånvaron men nu på grund av en minskning med 0,1 procentenheter.

Diagram 1. Utveckling av sjukfrånvaron uppdelat på sjukfrånvarons längd.

Bild: diagram 1 Utveckling av sjukfrånvaron uppdelat på sjukfrånvarons längd

Likartad utveckling inom alla verksamhetsinriktningar

Diagram 2 visar att sjukfrånvaron mellan 2016 och 2017 minskar eller ligger kvar på oförändrad nivå inom samtliga statliga verksamhetsinriktningar. Den största nedgången har skett inom Fritid, kultur, religion som minskar med 0,5 procent.

Positivt är också att verksamhetsinriktningen med klart högst nivå på sjukfrånvaron, Socialt skydd m.m., uppvisar en tydlig minskning med 0,3 procentenheter mellan 2016 och 2017.

Allmän offentlig förvaltning och Utbildning, två verksamhetsinriktningar inom vilka drygt 40 procent av de anställda inom staten arbetar, har oförändrad sjukfrånvaro jämfört med 2016.

Diagram 2. Utveckling av sjukfrånvaron per verksamhetsinriktning.

Bild: Diagram 2 Utveckling av sjukfrånvaron per verksamhetsinriktning.

 

De yngsta kvinnorna ökar sin sjukfrånvaro

I Diagram 3 visas sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder för de tre senaste åren. Ingen förändring har skett av förhållandet att kvinnor har dubbelt så hög sjukfrånvaro som män i motsvarande åldersgrupp.

Mellan 2016 och 2017 har sjukfrånvaron minskat inom alla köns- och åldersgrupper förutom för de yngsta, 0-29 år, där kvinnorna ökar med 0,1 procentenheter och uppgiften för männen är oförändrad. Den generella minskningen av sjukfrånvaron inom staten verkar inte ha slagit igenom för den yngsta åldersgruppen. En förklaring kan vara att långtidssjukfrånvaron generellt är låg för den här åldersgruppen.

Ökningen av sjukfrånvaron i den yngsta åldersgruppen är störst inom verksamhetsinriktningarna Socialt skydd m.m och Fritid, kultur, religion. Samtidigt uppvisar dessa verksamhetsinriktningar de största minskningarna av sjuktalet totalt sett.

Diagram 3. Utveckling av sjukfrånvaron per kön och åldersgrupp.

Bild: Diagram 3 Utveckling av sjukfrånvaron per kön och åldersgrupp


Bakgrund till tidsanvändningsstatistiken

Tidsanvändningsstatistiken har sedan år 2000 tagits fram årligen av Arbetsgivarverket genom frivilligt deltagande bland medlemmarna. Den kan användas som en gemensam grund för arbetsgivarsamverkan kring egna och gemensamma resultat. Statistiken har bland annat varit utgångspunkten för att utveckla hälsorelaterade nyckeltal som de större myndigheterna inom statsförvaltningen tagit initiativ till.

Statistikens omfattning

Tidsanvändningsstatistiken för år 2017 omfattar 154 medlemmar som tillsammans har knappt 217 000 anställningar. Detta motsvarar 64 procent av alla medlemmar som har haft verksamhet hela året och 81 procent av de statliga anställningarna.