Innovation och arbetsgivarpolitik

Utvecklingen inom områden som påverkar hur vi utför vårt arbete och hur arbetsplatser utformas går fort. Syftet med projektet är att ta reda på hur arbetsgivare, genom ledarskapet, kan skapa miljöer som gynnar och uppmuntrar innovation och utveckling. Arbetsmiljöer som främjar att resurser används effektivt, där ledarskapet genomsyras av ett inkluderande synsätt och medarbetares kunskaper och idéer bidrar till både förnyelse och utveckling.

Fokusgrupp

Myndigheterna som ingår i fokusgruppen är Polisen, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, Trafikverket, Göteborgs universitet, Arbetsförmedlingen och Vinnova.

Fokusgruppen består av verksamhetsnära experter inom myndigheterna samt en forskare inom innovation och kreativitet. Dessa personer är delaktiga i arbetet med att mejsla fram aktiviteter inom ramen för projektet samt bidra med erfarenheter och synpunkter.

Referensgrupp

Myndigheterna som ingår i referensgruppen är Riksarkivet, Vinnova, Tekniska museet, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Södertörns högskola, Arbetsförmedlingen och Post- och telestyrelsen (PTS).

Referensgruppen är delaktig i arbetet med att mejsla fram aktiviteter inom ramen för projektet samt bidra med erfarenheter och synpunkter. Myndigheterna kommer från samtliga sektorer för att få en så bred representation som möjligt från vår medlemsorganisation.