Från programvara till webbaserat verktyg

Sedan 1995 har Arbetsgivarverket i någon form erbjudit ett analysverktyg till medlemmarna där de har kunnat göra lönejämförelser, arbeta med lönestrukturer och kartläggning av löneskillnader.

Från programvara ...

Den programvara som idag används för löneanalys installeras lokalt av respektive användare. Programmet är uppbyggt som ett enanvändarsystem.

Eftersom programmet utvecklades för drygt 10 år sedan är den tekniska plattformen gammal och prestandan relativt låg. Programmet har de flesta funktioner som behövs för att kunna göra fullständiga löneanalyser, men ett problem som finns är att gränssnittet uppfattas som svårt, främst på grund av programmets ålder. Det finns en risk att programmet slutar fungera i framtida miljöer. Det är därför angeläget att hitta en långsiktigt hållbar lösning.

... till webbaserat verktyg

Det nya webbaserade verktyget Analyskraft kommer att ersätta den programvara som idag används för löneanalys. Användarna av det nya verktyget ska finna ett mervärde av att använda alla delar såsom lönebilder, lönejämförelser, lönesimuleringar inklusive individanpassade villkor, löneutvecklingar och möjlighet att arbeta med löneskillnader utifrån metodstödet BESTA-vägen. Ett nytt analysverktyg ska också tillgodose önskemål från användarna av att kunna hämta eget data från Arbetsgivarverket.

Analyskraft är ett webbaserat verktyg och innehåller stöd för att bland annat ta fram lönebilder, tekniskt stöd i arbete med lönekartläggning, jämföra löner i staten, chefsstöd i analysarbetet samt uppföljning av lönearbete.

Analyskraft är anpassat till BESTA och laddas med två olika typer av data: individdata och statistiktabeller. Individdata innehåller uppgifter för de anställda i den egna verksamheten. Statistiktabellerna innehåller jämförande lönestatistik från Arbetsgivarverkets partsgemensamma förhandlingsstatistik.

Mål med verktyget

Målet med Analyskraft är att det ska kunna användas av medlemmarna som ett analysstöd i det lokala lönebildningsarbetet. Verktyget ska också bidra till effektiv lönebildning inom det statliga avtalsområdet och att den lokala lönebildningsprocessen utvecklas enligt intentionerna i de centrala avtalen.

Kontakt

Har du frågor eller vill du veta mer? Kontakta oss gärna via e-post: analyskraft@arbetsgivarverket.se

Om ni byter lokal administratör glöm inte att meddela oss via e-post:
analyskraft@arbetsgivarverket.se