Tisdagsklubben: Förvaltningspolitiska afterworkseminarier

En tisdag i månaden under våren 2020 fortsätter Arbetsgivarverkets samarbete med Förvaltningsakademin på Södertörns högskola i form av nya intresseväckande seminarier.

Föreläsning hösten 2019

Tisdagen 4 februari

Lektor Andreas Pettersson: Den offentliga rätten – grunden för all statlig verksamhet
Den offentliga rätten reglerar maktförhållandet mellan myndigheterna, deras befattningshavare och de enskilda människorna. I den demokratiska rättsstaten är det framförallt grundlagen som anger och reglerar maktförhållandena och för att kunna upprätthålla demokratin och rättsstaten måste grundlagen genomsyra all offentlig verksamhet. Så långt är nästan alla alltid överens i teorin, men maktförhållanden är aldrig okontroversiella i praktiken, och myndigheterna står inför många utmaningar när det gäller likabehandling, icke-diskriminering och mänskliga fri- och rättigheter.

Tisdagen 31 mars (inställt!) 

Professor Josef Pallas: Medialisering av den offentliga verksamheten – när medier styr
Medier har alltid varit en central del i den svenska offentliga förvaltningen. Utifrån tillgängligt empiriskt material kan vi dock hävda att mediernas betydelse - och det sättet på vilket inte minst myndigheter förstår och hanterar medierelaterade frågor - har under den senaste tiden ändrat karaktär. Medier - eller snarare idéer och föreställningar om medier - har inte bara blivit en prioriterad kanal och/eller arena för myndigheters kommunikation. Dessa föreställningar och idéer har på ett tydligt sätt börja forma myndigheters kärnverksamheter genom att de ömsom samverkar ömsom står i direkt konflikt med idéer och praktiker som representerar andra för myndigheter viktiga prioriteringar, principer och värderingar.

Tisdagen 28 april (inställt!)

Lektor Anders Forssell: Administrationssamhället – att styra genom att administrera

Under 2019 genomfördes fyra afterworkseminarier 
3 december - docent Therese Reitan: Platsannonsen som statlig rekryteringskanal
1 oktober - statsvetaren Jenny Madestam: Delat ledarskap
23 maj - Bengt Jacobsson: Styrning i staten
23 april - Anders Ivarsson Westerberg: Reformer i staten 

Förvaltningsakademin är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Södertörns högskola. Här samlas forskning om förvaltning, främst svensk statsförvaltning. Förvaltningsakademin utgör en arena för möten mellan olika delar av förvaltningen och akademin i form av seminarier och forskningssamverkan. sh.se/forvaltningsakademin