”Det är viktigt att man som chef känner ett arbetsgivaransvar”

Hon har redan påbörjat en omorganisation och inrättat en digitaliseringsenhet. Nu väntar också fokus på medarbetarskapet på Ekobrottsmyndigheten där Monica Rodrigo är generaldirektör sedan den 1 mars 2018.

Bild: Monica Rodrigo, generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten

Du har tidigare varit chef bland annat på Arbetsmarknadsdepartementet och kommer närmast från tjänsten som generaldirektör för Rättsmedicinalverket. Vad tar du med därifrån in i ditt nya uppdrag?

– Det är viktigt att man som chef vågar utveckla verksamheten. Det tar jag med mig från Rättsmedicinalverket där vi fick ett helt nytt uppdrag - att genomföra medicinska åldersbedömningar. Då gäller det att vara flexibel i organisationen. På samma sätt krävs flexibilitet här på Ekobrottsmyndigheten när vi får in nya ärenden som kräver stora resurser.

– Sen tar jag också med mig att man som chef måste vara engagerad i verksamheten. Jag tycker också att man ska vara coachande och våga prova nya angreppssätt.

Vilken erfarenhet har du av arbetsgivarpolitiska frågor?

– Jag tycker att det är jätteviktigt att man som chef känner ett arbetsgivaransvar, det har jag jobbat mycket med i mina tidigare tjänster. Som statlig arbetsgivare är det särskilt viktigt, vi är en myndighet under regeringen och har ett stort ansvar. Jag vill att man ska känna sig stolt som statlig tjänsteman, och det är chefens uppgift att förmedla det till medarbetarna.

Vilka utmaningar har ni som myndighet framför er?

– Utmaningarna ligger främst på IT-området där vi nyligen har behövt bygga upp ett eget system för vårt utredningsmaterial eftersom det inte kunde ligga kvar hos Åklagarmyndigheten. Det var förstås ett jättejobb eftersom vi har stora mängder data i våra utredningar som måste hanteras. Digitaliseringen överlag är en utmaning för oss där vi verkligen måste hänga med i utvecklingen. Ett led i detta är att jag har bildat en digitaliseringsenhet som ska fokusera på utveckling, AI och digital bevisning.

Många myndigheter pratar om att det är svårt med rekrytering. Hur ser det ut hos er?

– Vi har ganska lätt att rekrytera, som tur är. Ett par nyckelpersoner har nyligen slutat på huvudkontoret så då passar jag på att göra en omorganisering och vi har fått oerhört många sökande till de tjänsterna.

Vad gör er attraktiva som arbetsgivare?

– Vi har poliser, åklagare och andra experter i samma organisation som jobbar i team, det är lockande för många. Vi har också en utbredd samverkan med många andra myndigheter. Sen inte minst vårt uppdrag, att vi jobbar mot ekonomisk brottslighet så att våra skattepengar kan gå till rätt saker.

I arbetet med att ta fram en strategi för statliga arbetsgivare togs tre målområden fram: utveckling och innovation, attraktiv arbetsgivare och ledarskap. Är det något av dessa områden som ni har speciellt fokus på utifrån ert uppdrag?

– För att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare har vi börjat fokusera på medarbetarskapet. Nästa steg är ledarskapet där jag vill att vi ska jobba med att utveckla ledarskapet inom myndigheten. Där kommer arbetsgivarrollen också in. Nu när Polismyndigheten väntas få ökade resurser behöver vi också se på hur vi kan jobba för att behålla våra medarbetare, särskilt de poliser som jobbar hos oss.

Vilket av dessa områden anser du att staten som helhet behöver fokusera på?

– Att vi lyckas attrahera, rekrytera och behålla de bästa medarbetarna. Och utvecklingen, vi måste hänga med.

Berätta något du har gjort som du är riktigt stolt över!

– Att på kort tid lyckas bygga upp en organisation och genomföra åldersbedömningar på Rättsmedicinalverket.

Har du någon dold talang?

– Jag sjunger i en gospelkör som leds av Gladys del Pilar.

Kort om Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet inom åklagarväsendet som bekämpar ekobrott i Sverige. Myndigheten är också ett kunskapscentrum kring ekonomisk brottslighet och har ett samordnande ansvar vad gäller andra myndigheters insatser på området.

Antal anställda: cirka 600

Huvudort: Stockholm

Länk till Ekobrottsmyndighetens webbplats