Ledare i staten

Att vara ledare i statlig verksamhet innebär att du utifrån ditt chefs- eller annat ledaruppdrag, representerar din arbetsgivare och i den rollen är en tydlig arbetsgivarföreträdare gentemot medarbetarna och deras företrädare.

Kollage med människor.

En ledare i staten kan vara chef, med eller utan personalansvar. En ledare i staten kan också vara en projektledare, gruppledare eller teamledare med flera. Gemensamt för statliga ledare är att de är arbetsgivarföreträdare och representerar arbetsgivaren gentemot medarbetarna och deras företrädare. Det finns även andra medarbetare i verksamheten som, utan att vara ledare, kan ha i uppdrag att företräda arbetsgivaren till exempel funktioner inom HR, ekonomi och ledningsstaber.

De statliga verksamheterna är kunskapsintensiva och uppdraget ofta komplext. Medarbetarna har en hög kompetens och en stor andel har akademisk utbildning. Du som ledare har uppgiften att i dialog med medarbetarna skapa en gemensam förståelse för uppdraget. Genom att beakta och ta tillvara medarbetarnas kunskaper och erfarenheter får du ett bättre beslutsunderlag och skapar förutsättningar för medarbetarna att ta ett aktivt ansvar för verksamheten och dess utveckling.

Som ledare måste du ta ansvar för din del av verksamheten men också agera utifrån en helhetssyn och alltid se till myndighetens bästa. Du företräder hela verksamheten och är bärare av arbetsgivarpolitiken i relation till medarbetarna och deras företrädare. Genom att leda, styra och utveckla verksamheten - utifrån ekonomiska ramar och befintligt regelverk - möjliggör du att verksamheten når de mål som myndighetsledningen fastställt.

Att du är bärare av arbetsgivarpolitiken innebär att du står upp för och följer fattade beslut. Det kan gälla bestämmelser i centrala eller lokala kollektivavtal, policys och styrdokument om till exempel arbetstider, lönesättning, rekrytering, arbetsmiljö och samverkan.

Även om det ytterst är myndighetens högsta chef som har ansvaret för att samordna och utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken i samverkan med andra myndigheter, så är det viktigt att du som ledare bidrar internt till denna utveckling. Det är i dialogen om målen och i vilken riktning verksamheten är på väg som det skapas tydlighet och engagemang. Det är också genom dialogen med medarbetare som deras kunskaper, erfarenheter kan tas till vara på bästa sätt för verksamheten. För det är i samtalet som idéer till utveckling och förändringar kommer fram, faktorer som i sin tur kan ligga till grund för en kontinuerlig utveckling av den statliga arbetsgivarpolitiken.