Strategi för de statliga arbetsgivarna

Strategin för de statliga arbetsgivarna är ett stöd för ledare på alla nivåer i arbetet med att utveckla och skapa effektiva statliga verksamheter. Strategin är framtagen i bred arbetsgivarsamverkan mellan de statliga arbetsgivarna och har beslutats av myndigheternas högsta chefer.

Genom att alla medlemmar omsätter strategin till konkret handling stödjer strategin en önskvärd utveckling av den statliga sektorns arbetsgivarpolitik.