Rehabiliteringskedjan

Försäkringskassansprövning av arbetsförmågans nedsättning och därmed rätten till ersättning görs utifrån en rehabiliteringskedja med fasta bedömningstidpunkter.

Rehabiliteringskedjan förändrar inte arbetsgivarens ansvar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen eller arbetsrätten i övrigt. De fasta bedömningstidpunkterna kan dock innebära att arbetsgivare hamnar i olika situationer som ställer höga krav på en väl fungerande rehabiliteringsprocess och att åtgärder vidtas i ett så tidigt skede som möjligt, som exempelvis när en person inte längre har rätt till sjukpenning.

Det kan vara bra för dig som arbetsgivare att känna till hur Försäkringskassan arbetar eftersom de i många fall behöver uppgifter från arbetsgivaren för att kunna bedöma om arbetstagaren har rätt till ersättning. Det kan till exempel gälla om det finns tillfälliga arbetsuppgifter som den anställde kan klara, om det finns möjligheter till anpassning av arbetsuppgifterna eller arbetsplatsen eller om det kan finnas andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren som den anställde kan omplaceras till.

Dag 1-90

Reglerna i socialförsäkringsbalken innebär att under de första 90 dagarna i en sjukperiod ska Försäkringskassans prövning av arbetsförmågans nedsättning begränsas till att endast avse om den anställde kan klara sitt vanliga arbete eller annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjuder honom eller henne.

Dag 91-180

Från och med dag 91 i rehabiliteringskedjan ska Försäkringskassans prövning av arbetsförmågans nedsättning vidgas till att även omfatta andra arbeten hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren är dock inte skyldig att skapa nya befattningar för att den anställde ska kunna arbeta. Om det finns lämpliga arbetsuppgifter som den anställde skulle kunna utföra och som arbetsgivaren dessutom erbjuder denne så upphör rätten till sjukpenning.

Om det finns risk för att personen inte kommer att kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren före den fastställda tidsgränsen vid 180 dagar bör han eller hon erbjudas stöd via Arbetsförmedlingen för att söka nytt jobb hos en annan arbetsgivare. Denna möjlighet ges till och med dag 180 utan att rätten till sjukpenning ifrågasätts av Försäkringskassan.

Dag 181-365

Från och med den 181:a dagen i sjukperioden ska Försäkringskassan vidga sin bedömning ytterligare till att även omfatta förvärvsarbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.

Om det finns särskilda skäl som talar emot en sådan bedömning eller om det i annat fall kan anses som oskäligt så kan prövningen skjutas upp. Särskilda skäl kan till exempel vara när den anställde väntar på en operation eller nyligen genomgått en sådan som med stor sannolikhet leder till att arbetsförmågan återställs och personen kan återgå i arbete hos arbetsgivaren. För partiellt sjukskrivna kan särskilda skäl föreligga om det finns stor sannolikhet att personen kommer att kunna återgå i arbete i tidigare omfattning.

Oskälighetsbegreppet kan exempelvis handla om de fall där det bedöms att arbetsförmågan successivt kommer att försämras och personen på sikt skulle få svårigheter att klara även ett annat arbete.

Särskilda skäl tillämpas inte efter att den anställde har haft nedsatt arbetsförmåga i 365 dagar och arbetsförmågan ska då prövas mot förvärvsarbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. Prövningen kan dock skjutas upp om det kan anses oskäligt att göra en sådan prövning.