Ersättning från och med dag 365

Sjukpenning motsvarande 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten ska kunna utbetalas under maximalt 364 dagar inom en ramtid av de senast föregående 450 dagarna.

Sjukpenning på fortsättningsnivå

En person som har fått sjukpenning motsvarande 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten för maximalt antal dagar kan, efter skriftlig ansökan, beviljas sjukpenning på fortsättningsnivå. Sjukpenningen ska motsvara 75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten.

Före den 1 februari 2016 fanns en bortre tidsgräns för hur många dagar en person kunde få sjukpenning på fortsättningsnivå. Den innebar att sjukpenning på fortsättningsnivå normalt kunde betalas ut för högst 550 dagar. Det var endast i vissa undantagssituationer som fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå kunde lämnas. Från och med den 1 februari 2016 finns inte längre någon sådan bortre tidsgräns.

Hel rehabiliteringspenning och förebyggande sjukpenning motsvarar det belopp som den anställde får i sjukpenning på normalnivå eller sjukpenning på fortsättningsnivå.

När arbetstagaren har blivit beviljad sjukpenning på fortsättningsnivå, det vill säga från och med dag 365, kompletterar arbetsgivaren, enligt Villkorsavtal/Villkorsavtal-T, sjukpenningen för de arbetstagare vars lön överstiger 8 prisbasbelopp med cirka 75 procent. Arbetstagaren får därmed en kompensation (sjukpenning plus ersättning från arbetsgivaren) med totalt cirka 75 procent.

Fler dagar med sjukpenning på normalnivå

Den som är arbetsoförmögen på grund av en allvarlig sjukdom kan, efter ansökan, få fler dagar med sjukpenning på normal nivå (80 procent) trots att sådan sjukpenning redan har utbetalats under 364 dagar inom ramtiden. Med allvarlig sjukdom avses dels sådana mycket allvarliga sjukdomar som till exempel vissa tumörsjukdomar, neurologiska sjukdomar som exempelvis ALS eller om personen väntar på transplantation av ett vitalt organ och dels andra tumörsjukdomar som i det enskilda fallet sätter ned personens arbetsförmåga samt andra allvarliga sjukdomar av likartad karaktär. Det finns ingen gräns för hur länge fler dagar med sjukpenning på normalnivå kan betalas ut.

Om arbetstagaren blir beviljad fler dagar med sjukpenning med 80 procent kompletterar arbetsgivaren istället sjukpenningen med 80 procent på den del av lönen som överstiger 8 prisbasbelopp.