Avtal om omställning i vissa fall då anställning upphör på grund av sjukdom

Avtal om omställning har kompletterats med bestämmelser som gör det möjligt för arbetstagare att i vissa fall omfattas av stöd enligt avtalet då anställningen upphör på grund av sjukdom. För att en arbetstagare ska kunna få tillgång till stödet ska arbetsgivaren ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och arbetstagarens arbetsförmåga vara stadigvarande nedsatt på grund av sjukdom eller skada i en sådan omfattning att hen inte kan utföra arbete av betydelse för arbetsgivaren.

Möjlighet till stöd enligt avtalet förutsätter att arbetstagarens anställning upphör, antingen genom att arbetsgivaren säger upp arbetstagaren på grund av sjukdom eller genom en överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Arbetstagaren ska bedömas ha arbetsförmåga på den reguljära arbetsmarknaden. Arbetsgivaren ska skriftligen underrätta Trygghetsstiftelsen när en arbetstagare uppfyller kriterierna för att omfattas av avtalet.