Praktik i staten

Regeringen har beslutat att ge myndigheterna i uppdrag att under 2016-2020 tillhandahålla praktikplatser för nyanlända arbetssökande samt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Uppdraget från regeringen innebär att respektive myndighet:

 • Kartlägger och inventerar möjligheter till att ta emot praktikanter
 • Ställer praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen
 • Redovisar praktikplatser och upplägg för Statskontoret

Uppdraget från regeringen innebär att Arbetsförmedlingen:

 • Informerar om praktikinsatser och krav på myndigheterna
 • Matchar praktikplatser med sökande i dialog med myndigheten

Uppdraget från regeringen innebär att Arbetsgivarverket:

 • Inom sitt ansvarsområde ska svara för sådan information, rådgivning och utbildning som myndigheterna behöver
 • Startar ett projekt i syfte att samordna gemensamma frågor och skapa tillfällen för erfarenhetsutbyte där denna webbsida är den primära kanalen
 • För en diskussion med facken på central nivå

Uppdraget från regeringen innebär att Statskontoret:

 • Ska följa upp hur uppdraget har genomförts på respektive myndighet och vilka resultat som har nåtts
 • Ska informera myndigheterna om hur avrapportering till Statskontoret ska ske
 • Regelbundet (1/12 2016, 1/6 2017 samt 1/6 2018) muntligen ska redovisa till finansdepartementet hur arbetet med uppdragen fortskrider
 • Ska redovisa uppdragen i en skriftlig rapport 1/3 2019

Hur kommer jag igång?

Varje myndighet (även nationella) har en regional kontaktperson som man kan diskutera det övergripande upplägget med. Om det inte redan finns en etablerad kontakt nås denna via Arbetsförmedlingens kundtjänst på 0771 416 416. Arbetsgivare kan välja ordinarie köval för arbetsgivare. Alla arbetsförmedlare som svarar på den linjen ska vara uppdaterade och förberedda.

Tänk på att:

 • en praktikant inte ska betraktas som anställd. Därför kan inte samma krav ställas som på anställda arbetstagare.
 • praktikanten inte ska ersätta en ordinarie anställd.
 • under praktiken kan Arbetsförmedlingen kalla praktikanten till uppföljningssamtal, jobbsökaraktiviteter eller vägledning.
 • för nyanlända kan praktiken kombineras med utbildning i svenska eller dylikt.
 • varje praktikant ska ha en handledare (men en person kan vara handledare för flera praktikanter).
 • myndigheten som anordnar praktikplatsen är ansvarig för praktikantens arbetsmiljö.
 • praktikanten omfattas av en personskade- och grupplivförsäkring som tecknas av Arbetsförmedlingen.