Minnesanteckningar från Utlandsrådet

Minnesanteckningarna nås via följande länkar:

Minnesanteckningar 2022-12-15

Minnesanteckningar 2022-10-12

Minnesanteckningar 2022-06-16

Minnesanteckningar 2022-03-29

Minnesanteckningar 2022-02-25

Minnesanteckningar 2021-12-10

Minnesanteckningar 2021-10-19

Minnesanteckningar 2021-06-10

Minnesanteckningar  2021-03-31

Minnesanteckningar 2020-12-11

Minnesanteckningar 2020-06-11

 

Minnesanteckningar 15 december 2022

1. Mötet öppnades

Christina Gellerbrant Hagberg öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

Närvarande: Katarina Skarin Ebenstrand, Mats Eriksson, Henrik Mungenast, Hanna Schmidt, Anna Skoglund, Christel Hedin och Nadja Francis.

2. Förslag till dagordning godkändes

3. Merkostnadstillägg

Nya Merkostnadstillägg, omräkning per 1 januari 2023. Dan Hultgren informerade om pågående omräkningar av högstbelopp för merkostnadstillägg per den 1 januari 2023, samt kort om OKE för UVA. Resultatet av omräkningen av merkostnadstillägg tillställs Skatteverket för beslut. De nya beloppen publiceras på Skatteverkets respektive Arbetsgivarverkets hemsida under vecka 51. Informerades att nästa omräkning av nya Merkostnadstillägg planeras per den 1 juli 2023.

4. Datum för utlandsrådets möten 2023

Datum för rådets möten 2023 fastställdes till kl 14 den 14 mars, 15 juni, 20 september samt 14 december.

5. Platsbesöksresa

Diskuterades platsbesök för rådet under 2023. Inriktning (ramtid) för platsbesök om möjligt under våren är 16 april till 26 april och som höstalternativ 12 november till 22 november. Förslag på orter/länder diskuterads. Dan Hultgren tar kontakter och undersöker möjligheterna att genomföra resa och återkommer i frågor kring tider, orter, vaccineringar, viseringar, resebokningar, försäkringar et cetera. Extramöte i de fortsatta förberedelserna inför avresa kan bli aktuellt.

6. Mötet avslutades

Christina Gellerbrant Hagberg tackade för idag och avslutade mötet med att önska alla god jul och gott nytt år.

Vid minnesanteckningarna Dan Hultgren.

 

Minnesanteckningar 12 oktober 2022

1. Mötet öppnades

Åsa Krook öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

Närvarande: Ulrika Funered, Fredrik Frölén, Christine De la Gardie, Christel Hedin, Torbjörn Pettersson, Hanna Schmidt, Anna-Karin Silverin, Pia Blank Thörnroos och Matias Torell.

2. Förslag till dagordning godkändes

3. Minnesanteckningar från tidigare möte

Behandlades minnesanteckningar från sammanträde den 16 juni 2022.

4. Nya ersättare till Utlandsrådet

Efter anmälan från regeringskansliet välkomnades Ulrika Funered, UD som ny ersättare i rådet.

Efter anmälan från Försvarsmakten välkomnades Christine De la Gardie som ny ersättare i rådet.

5. Uppdatering av nuläge, utmaningar och aktuella omvärldsfrågor

Rådets ledamöter informerade om nuläge, erfarenheter och utmaningar med bland annat koppling till Covid-19 pandemin, situationen i Ukraina och andra utsatta områden.

6. Platsbesöksresa

Diskussion fördes, resplaner skjuts fram till 2023.

7. Övriga frågor

Rådets nästkommande möte den 9 december kl. 10.00

8. Mötet avslutades

Åsa Krook avslutade mötet.

Vid minnesanteckningarna Dan Hultgren. 

 

Minnesanteckningar 16 juni 2022

1. Mötet öppnades

Åsa Krook öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

Närvarande: Fredrik Frölén, Christel Hedin, Hanna Schmidt, Henrik Mungenast, Åsa Ring, Anna-Karin Silverin, Anna Skoglund, Pia Blank Thörnroos och Matias Torell.

2. Förslag till dagordning godkändes

3. Minnesanteckningar från tidigare möte

Behandlades minnesanteckningar från sammanträdet den 29 mars 2022.

4. Ny ledamot i Utlandsrådet

Efter anmälan från Försvarsmakten välkomnades Fredrik Frölén som ny ledamot i rådet.

5. Nya Merkostnadstillägg, omräkning per 1 juli 2022

Dan Hultgren informerade om pågående omräkningar av högstbelopp för merkostnadstillägg per den 1 juli 2022 samt placering i Dyrortsklass för OKE avseende Beirut för perioden 1 juli–31 december 2022 mot bakgrund av särskilt inplaceringsbeslut den 25 februari 2022. Resultatet av omräkningen tillställs Skatteverket för beslut. De nya beloppen publiceras på Skatteverkets respektive Arbetsgivarverkets hemsida under vecka 26. Informerades att nästa omräkning av nya högstbelopp för merkostnadstillägg för URA och UVA samt OKE för UVA planeras per den 1 januari 2023.

6. Platsbesöksresa hösten 2022

Diskussion fördes.

7. Övriga frågor

Fråga kring syn på distansarbete för statligt anställda i roll som medföljande till statligt utsänd väcktes.

Rådets nästkommande mötestider:
Onsdag den 12 oktober kl.14.00
Fredag den 9 december kl. 10.00

8. Mötet avslutades

Åsa Krook avslutade mötet och tillönskade en trevlig sommar.

Vid minnesanteckningarna Dan Hultgren

Minnesanteckningar 29 mars 2022

1. Mötet öppnades

Åsa Krook öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

Närvarande: Katarina Skarin Ebenstrand, Mats Eriksson, Henrik Mungenast, Lena Nordström, Torbjörn Pettersson, Åsa Ring, Anna-Karin Silverin, Henrik Stålspets och Pia Blank Thörnroos.

2. Förslag till dagordning godkändes

3. Minnesanteckningar från tidigare möten

Behandlades minnesanteckningar från sammanträde den 10 december 2021 och extra insatt möte den 25 februari 2022.

4. Val till Utlandsrådet

Efter anmälan av ny ledamot från OFR/S,P,O hälsades Katarina Skarin Ebenstrand välkommen som ny ledamot i rådet.

5. Coronaläget och situationen i Ukraina

Rådets ledamöter informerade om nuläge, erfarenheter och utmaningar med koppling till Covid-19 pandemin, situationen i Ukraina och andra utsatta områden.

6. Övriga frågor

Rådets nästkommande mötestider:
Torsdag den 9 juni kl. 14.00
Onsdag den 12 oktober kl.14.00
Fredag den 9 december kl. 10.00

Åsa Krook tackade för idag och avslutade mötet.

Vid minnesanteckningarna Dan Hultgren.

 

Minnesanteckningar extra möte 25 februari 2022

1. Mötet öppnades

Åsa Krook öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

Närvarande: Mats Eriksson, Christel Hedin, Nadja Francis, Åsa Krook, Emma Lundin, Anna-Karin Silverin, Pia Blank Thörnroos och Mattias Torell.

2. Valutakurssituation i Libanon

Mot bakgrund av extraordinär valutakurssituation i Libanon behandlade rådet att återställa högstbeloppet för merkostnadstillägg för statligt utsända på URA och UVA per den 1 januari 2022 till de högstbelopp som gällde för Libanon i december 2021. Återställandet av högstbelopp för merkostnadstillägg för Libanon avser att gälla från den 1 januari 2022.

För Avtal om utlandstjänstgöring – UVA behandlade rådet att återställa placering i dyrortsklass i OKE för Beirut till den tidigare gällande under 2021 avseende perioden 1 januari – 30 juni 2022. Ny prövning gällande placering i dyrortsklass för perioden 1 juli – 31 december för Beirut sker i samband med omräkning av nya merkostnadstillägg per den 1 juli 2022.

Ändringar enligt ovan förutsätter beslut av Skatteverket.

3. Mötet avslutades

Åsa Krook avslutade mötet.

Vid minnesanteckningarna Dan Hultgren.

 

Minnesanteckningar 10 december 2021

1. Mötet öppnades

Åsa Krook öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

Närvarande: Mats Eriksson, Christel Hedin, Hanna Schmidt, Åsa Krook, Anna Norberg, Torbjörn Pettersson, Åsa Ring, Anna-Karin Silverin och Pia Blank Thörnroos.

2. Förslag till dagordning godkändes

3. Minnesanteckningar från tidigare möte

Behandlades minnesanteckningar från sammanträdet den 19 oktober 2021.

4. Nya Merkostnadstillägg, omräkning per 1 januari 2021

Dan Hultgren informerade om pågående omräkningar av högstbelopp för merkostnadstillägg per den 1 januari 2022. Resultatet av omräkningen tillställs Skatteverket för beslut. De nya högstbeloppen tillkännages på Skatteverkets respektive Arbetsgivarverkets hemsidor. Informerades att nästa omräkning av nya Merkostnadstillägg sker per den 1 juli 2022.

5. Coronaläget

Rådets ledamöter gav information och diskussion följde kring nuläge och Corona-pandemins utmaningar och konsekvenser.

6. Mötestider för 2022 fastställdes

Tisdag den 29 mars kl. 10.00
Torsdag den 9 juni kl. 14.00
Onsdag den 12 oktober kl.14.00
Fredag den 9 december kl. 10.00

7. Övriga frågor

Fråga kring möjlighet att utöka rådets ledamöter med representation från Försäkringskassan behandlades. Frågan bereds vidare.

Åsa Krook avslutade mötet och tillönskade en God Jul och ett Gott Nytt År.

Vid minnesanteckningarna Dan Hultgren.

 

Minnesanteckningar 19 oktober 2021

1. Mötet öppnades

Åsa Krook öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

Närvarande: Mats Eriksson, Sanna Feldell, Christel Hedin, Anna Norberg, Åsa Ring, Hanna Schmidt, Anna-Karin Silverin, Anna Skoglund, Pia Blank Thörnroos. Särskilt inbjuden p1, Erland Törngren, Kammarkollegiet.

2. Förslag till dagordning godkändes

3. Minnesanteckningar från tidigare möte

Behandlades minnesanteckningar från sammanträdet den 10 juni 2021.

4. Förslag till revidering av URA-försäkringen och URA kompletterande egendomsskydd

Erland Törngren presenterade Kammarkollegiets förslag till revidering av URA-försäkringen och URA Kompletterande egendomsskydd med efterföljande diskussion kring föreslagna ändringar och önskemål. De uppdaterade villkoren planeras att gälla from. 1 januari 2022.

Erland informerade att Kammarkollegiet kan erbjuda möjligheten att besöka myndigheter ´digitalt via webinarium´ och informera om villkoren i URA-försäkringen, till exempel vid introduktionstillfälle av medarbetare inför utsändning.

Erland återkopplade kort kring tecknande av avtal mellan myndigheter och Kammarkollegiet avseende regeringsuppdraget skadereglering och läkemedelsskador vid vaccinering av utlandsstationerade Covid-19.

5. Val till Utlandsrådet

Efter anmälan från FBA välkomnades Anna Norberg som ny ledamot och Henrik Mungenast som ny ersättare i rådet.

6. Coronaläget

Rådets ledamöter informerade om nuläge avseende Coronapandemins konsekvenser samt frågor relaterade till Covid-19 vaccinering för utsända avhandlades.   

7. Övriga frågor

Rådets nästkommande mötestid:

Fredag den 10 december kl. 10.00.

Åsa Krook tackade för idag och avslutade mötet.

Vid minnesanteckningarna Dan Hultgren.

 

Minnesanteckningar 10 juni 2021

1. Mötet öppnades

Åsa Krook öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

Närvarande: Mats Eriksson, Sanna Feldell, Christel Hedin, Hanna Schmidt, Henrik Mungenast, Torbjörn Pettersson, Anna-Karin Silverin, Pia Blank Thörnroos, Henrik Stålspets och Mattias Torell.

2. Förslag till dagordning godkändes

3. Minnesanteckningar från tidigare möte

Behandlades minnesanteckningar från sammanträdet den 11 december 2020.

4. Val av ersättare i Utlandsrådet

Efter anmälan från Sida välkomnades Anna Skoglund som ny ersättare i rådet.

5. Merkostnadstillägg

Dan Hultgren informerade om pågående omräkningar av högstbelopp för  merkostnadstillägg per den 1 juli 2021. Resultatet av omräkningen tillställs Skatteverket för beslut. De nya högstbeloppen tillkännages på Skatteverkets respektive Arbetsgivarverkets hemsidor. Informerades att nästa omräkning av nya Merkostnadstillägg samt nya OKE för UVA sker per 1 januari 2022.

6. Nuläge Coronapandemin

Rådets ledamöter informerade om nuläge avseende Coronapandemins konsekvenser samt frågor relaterade till Covid-19 vaccinering för utsända avhandlades.

7. Övriga frågor

Övrig fråga ställdes av Anna-Karin Silverin gällande beskattning när arbetstagare som varit utsända i särskilt utsatta områden erhåller av arbetsgivaren bekostad hälsoundersökning upp till fyra månader efter avslutad insats/anställning.

Rådets nästkommande mötestider:
Tisdag den 19 okt. kl. 14.00
Fredag den 10 dec. kl. 10.00

Åsa Krook avslutade mötet och tillönskade en trevlig sommar!

Vid minnesanteckningarna Dan Hultgren.

 

Minnesanteckningar 31 mars 2021

1. Mötet öppnades

Gunnar Holmgren öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. 

Närvarande: Mats Eriksson, Sanna Feldell, Johan Hansson, Christel Hedin, Hanna Schmidt, Åsa Krook, Henrik Mungenast, Torbjörn Pettersson, Anna-Karin Silverin Pia Blank Thörnroos, Henrik Stålspets, Mattias Torell och Erland Törngren, Kammarkollegiet.

2. Förslag till dagordning godkändes

3Minnesanteckningar från tidigare möte

Behandlades minnesanteckningar från sammanträdet den 11 december 2020.

4. Val till Utlandsrådet

Efter anmälan från Sida hälsades Torbjörn Pettersson och Johan Hansson välkomna som ny ledamot respektive ersättare i rådet.

5. Nuläge Coronapandemin

Rådets ledamöter informerade om nuläge avseende Coronapandemins konsekvenser samt frågor relaterade till Covid-19 vaccinering för utsända avhandlades.

6. Merkostnadstillägg

Dan Hultgren informerade om förestående anpassning till marknadens förändrade modellutbud avseende komponent ´familjebil större´ i beräkningen av merkostnadstilläggets s.k. ”biltillägg” inför omräkningen per den 1 januari 2022.

7. Platsbesöksresa

Fråga kring platsbesöksresa 2021/22 väcktes.

8. Övriga frågor

Fråga om mötesfrekvens/-former lyftes.

9. Rådets nästkommande mötestider

Torsdag den 10 juni kl. 14.00
Tisdag den 19 okt. kl. 14.00
Fredag den 10 dec. kl. 10.00

Gunnar Holmgren tackade för idag och avslutade mötet.

Vid minnesanteckningarna Dan Hultgren.

 

Minnesanteckningar 11 december 2020

1. Mötet öppnades

Dan Hultgren öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

Närvarande: Mats Eriksson, Sanna Feldell, Christel Hedin, Hanna Schmidt,
Åsa Krook, Henrik Mungenast, Julia Norinder, Pia Blank Thörnroos, Mattias Torell och Erland Törngren, Kammarkollegiet.

2. Förslag till dagordning godkändes

3Minnesanteckningar från tidigare möte

Behandlades minnesanteckningar från sammanträdet den 11 juni 2020.

4. Val till Utlandsrådet

Efter anmälan från FBA hälsades Henrik Mungenast och Ola Pettersson välkomna som ny ledamot respektive ersättare i rådet.

5. Merkostnadstillägg

Nya Merkostnadstillägg, omräkning per 1 januari 2021.Dan Hultgren informerade om pågående omräkningar av högstbelopp för merkostnadstillägg per den 1 januari 2021. Resultatet av omräkningen tillställs Skatteverket för beslut. De nya högstbeloppen tillkännages på Skatteverkets respektive Arbetsgivarverkets hemsidor. Informerades att nästa omräkning av nya Merkostnadstillägg sker per den 1 juli 2021.

6. ”URA – Tilläggsförsäkring Mödravård och förlossning”

Erland Törngren Kammarkollegiet informerade om erfarenheter och utfall av ”URA – Tilläggsförsäkring Mödravård och förlossning”.

7. Nuläge Coronapandemin

Rådets ledamöter gav information och diskussion följde kring nuläge och Coronapandemins konsekvenser.

8. Rådets nästkommande mötestider

Rådets mötestider för 2021 bestämdes.
Onsdag den 31 mars kl. 10.00
Torsdag den 10 juni kl. 14.00
Tisdag den 19 okt. kl. 14.00
Fredag den 10 dec. kl. 10.00

Dan Hultgren avslutade mötet och tillönskade en God Jul och ett Gott Nytt År.

Vid minnesanteckningarna Dan Hultgren.

 

Minnesanteckningar 11 juni 2020

1. Mötet öppnades

Dan Hultgren öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

Närvarande: Mats Eriksson, Sanna Feldell, Christel Hedin, Anna-Karin Silverin, Henrik Stålspets och Pia Blank Thörnroos.

2. Förslag till dagordning godkändes

3Minnesanteckningar från tidigare möte

Behandlades minnesanteckningar från sammanträdet den 12 december 2019.

4. Val till Utlandsrådet

Efter anmälan från Försvarsmakten hälsades Henrik Stålspets välkommen som ny ledamot i rådet.

5. Merkostnadstillägg

Nya Merkostnadstillägg, omräkning per 1 juli 2020. Dan Hultgren informerade om pågående omräkningar av högstbelopp för merkostnadstillägg per den 1 juli 2020. Resultatet av omräkningen tillställs Skatteverket för beslut. De nya högstbeloppen tillkännages på Skatteverkets respektive Arbetsgivarverkets hemsidor. Informerades att nästa omräkning av nya Merkostnadstillägg samt nya OKE för UVA sker per 1 januari 2021.

Dan Hultgren avslutade mötet och tillönskade en skön sommar.

Vid minnesanteckningarna Dan Hultgren. 

Frågor och svar Personal utomlands och myndigheters möjlighet att anställa utanför Sverige