Skatteregler

Enligt Inkomstskattelagen är den som är bosatt i Sverige obegränsat skattskyldig för alla inkomster intjänade i Sverige eller i annat land. Detta är huvudregeln för bosatta i Sverige.

Enligt Folkbokföringslagen betraktas den som är utlandsstationerad som fortsatt bosatt i Sverige.

Undantag för statligt anställda

För statligt anställda finns vissa särregler i Inkomskattelagen som gäller under utlandsstationering. Dessa innebär undantag från beskattning av vissa kostnadsersättningar under utlandstjänstgöring i 11 kap:

  • 18 § beträffande sjukvård och läkemedel,
  • 21 § beträffande bostad, förskoleverksamhet/skolbarnomsorg, skolgång, resor, medföljandetillägg och merkostnadstillägg,
  • 27 § beträffande flyttning.

Den skattskyldige får inte i sin deklaration dra av för sådana kostnader som ersättning enligt 11 kap, 21 och 27 § §, är avsedd att täcka (12 kap 3 §).

En generell regel i "Vad som ska dras av i inkomstslaget tjänst" om Hemresor

I 12 kap 24 § finns bestämmelser om möjlighet för en arbetstagare att, (förutom de resor som i förekommande fall erhållits som skattefria enligt URA-kontraktet), yrka avdrag hos Skatteverket för faktiska resekostnader för högst en hemresa per vecka inom EU/EES-området om arbetstagaren på grund av sitt arbete vistas på annan ort än den där han eller hans familj bor.

För övriga än statligt anställda finns två allmänna undantag i 3 kap. 9 §

  • 6-månadersregeln som innebär att om man är utomlands minst 6 månader och betalar skatt lokalt (i annat land), behöver man inte betala skatt i Sverige. Denna regel kan inte tillämpas på statligt utsända eftersom de inte betalar skatt lokalt enligt OECD:s modell för skatteavtal. Statligt anställda beskattas normalt i det land som betalar lönen.
  • 12-månadersregeln som innebär att om man är utomlands minst 12 månader, behöver man inte betala skatt i Sverige, även om man inte betalar skatt i tjänstgöringslandet. Regeln gäller inte för anställningar i staten (gäller dock för statlig tjänsteexport).