Olika ledigheter och frånvaro

I tabellen nedan finns olika typer av ledigheter och frånvaro och de lagar/författningar/avtal som gäller för respektive ledighet. Kontakta din rådgivare på Arbetsgivarverket för ytterligare stöd och råd.

På den svenska arbetsmarknaden förekommer en relativt omfattande reglering av olika typer av ledigheter. För det statliga området gäller dessutom en del särbestämmelser i dessa frågor.

En arbetstagare kan ha rätt till ledighet, antingen direkt med stöd av lag, annan författning eller med stöd av bestämmelser i kollektivavtal. Olika förutsättningar, till exempel kvalifikationstid, kan påverka rätten till ledighet.

Ledighetsorsak Lag/författning/avtal
Annan anställning (tidsbegränsad) för fullmaktsanställd Anställningsförordningen
Annan anställning för vissa domare

Villkorsavtal OFR/S,P,O Villkorsavtal (Seko) Villkorsavtal-T

Annan ledighet ("enskild angelägenhet")

Tjänstledighetshetsförordningen Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och Seko Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och Saco-S

Annan statlig anställning

Villkorsavtal OFR/S,P,O Villkorsavtal (Seko) Villkorsavtal-T

Anställning inom en nordisk institution Tjänstledighetsförordningen Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och Seko Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och Saco-S
Anställning i verksamhet utomlands i syfte att främja svensk export (gäller även medföljande make/maka) Tjänstledighetsförordningen
Anställning utomlands i biståndsverksamhet (gäller även medföljande make/maka) Tjänstledighetsförordningen  Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och Seko Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och Saco-S
Delpension Avtal om delpension
Deltagande i förhandling Lag om medbestämmande i arbetslivet
Deltagande i svenskundervisning för invandrare Lag om rätt till ledig för svenskundervisning för invandrare
Fackligt förtroendemannauppdrag

Villkorsavtal (OFR/S,P,O) Villkorsavtal (Seko) Villkorsavtal-T  Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen  Lag och avtal om fackliga förtroendemän

Fortsatt "tjänsteförening" enligt äldre bestämmelser

Villkorsavtal (OFR/S,P,O) Villkorsavtal (Seko) Villkorsavtal-T

Fria besöksresor

Villkorsavtal (OFR/S,P,O) Villkorsavtal (Seko) Villkorsavtal-T

Föreningsuppdrag inom skolan Lag om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan, m.m.
Föräldraledighet, vård av barn Föräldraledighetslagen
Kommunalt eller landstingskommunalt uppdrag enligt författning efter särskilt beslut Tjänstledighetsförordningen
Kommunalt förtroendeuppdrag Kommunallagen
Kompensationsledighet vid mertidsarbete

Villkorsavtal OFR/S,P,O Villkorsavtal (Seko) Villkorsavtal-T  Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och Seko Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och Saco-S

Kompensationsledighet vid övertidsarbete

Villkorsavtal OFR/S,P,O Villkorsavtal (Seko) Villkorsavtal-T  Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och Seko Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och Saco-S

Läkar- och vissa tandläkarbesök

Villkorsavtal OFR/S,P,O Villkorsavtal (Seko) Villkorsavtal-T Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och Seko Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och Saco-S

Make/maka till utlandsanställd (inom UD) Tjänstledighetsförordningen  Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och Seko Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och Saco-S
Nationell expert EU:s regelverk
Näringsverksamhet Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet
Närståendevård Lag om ersättning och ledighet för närståendevård
Partiell ledighet för vård av barn under 12 års ålder Tjänstledighetsförordningen  Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och Seko Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och Saco-S
Semester Semesterlagen

Villkorsavtal OFR/S,P,O Villkorsavtal (Seko) Villkorsavtal-T  Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och Seko Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och Saco-S

Skyddsombud eller ledamot i skyddskommitté Arbetsmiljölagen
Studier Studieledighetslagen
Tidsbegränsad anställning i EU:s institutioner eller organ (gäller även medföljande make) Tjänstledighetsförordningen
Tidsbegränsad anställning som sakkunnig i regeringskansliet för den som är tillsvidareanställd

Villkorsavtal OFR/S,P,O Villkorsavtal (Seko) Villkorsavtal-T

Totalförsvarsplikt med mera Lag om totalförsvarsplikt
Under sjukdom för att prova annat arbete Lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete
Under uppsägningstid för att söka arbete Lag om anställningsskydd
Under uppsägningstid genomgå utbildning, pröva annan anställning med mera (genom Trygghetsstiftelsens försorg) Avtal om omställning
Uppdrag som ledamot av riksdagen

Villkorsavtal OFR/S,P,O Villkorsavtal (Seko) Villkorsavtal-T Regeringsformen

Frånvaroorsak Lag/författning/avtal
Avstängning Lag om anställningsskydd Lagen om fullmaktsanställning Myndighetsförordningen

Villkorsavtal OFR/S,P,O Villkorsavtal (Seko) Villkorsavtal-T   Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och Seko Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och Saco-S

Frånvaro för smittbärare Smittskyddslagen Livsmedelslagen Lagen om ersättning till smittbärare

Villkorsavtal OFR/S,P,O Villkorsavtal (Seko) Villkorsavtal-T Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och Seko Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och Saco-S

Frånvaro på grund av deltagande i facklig stridsåtgärd Lag om medbestämmande i arbetslivet Lagen om offentlig anställning

Villkorsavtal OFR/S,P,O Villkorsavtal (Seko) Villkorsavtal-T Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och Seko Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och Saco-S

Försättande ur tjänstgöring

Villkorsavtal OFR/S,P,O Villkorsavtal (Seko) Villkorsavtal-T

Uteblivande från arbetet: a) på grund av anhållande, häktning, frihetsberövande

Villkorsavtal OFR/S,P,O Villkorsavtal (Seko) Villkorsavtal-T Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och Seko Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och Saco-S

b) på grund av naturhinder

Villkorsavtal OFR/S,P,O Villkorsavtal (Seko) Villkorsavtal-T Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och Seko Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och Saco-S

c) av annat skäl

Villkorsavtal OFR/S,P,O Villkorsavtal (Seko) Villkorsavtal-T Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och Seko Affärsverksavtal Arbetsgivarverket och Saco-S