Kan en arbetstagare sägas upp på grund av sjukdom?

Huvudregeln är att sjukdom inte är saklig grund för uppsägning. Om arbetstagaren har en varaktigt nedsatt arbetsförmåga kan det dock bli aktuellt att säga upp en arbetstagare på grund av personliga skäl. Det krävs då att det är klarlagt att arbetstagaren inte kan utföra något arbete av betydelse inom sin anställning, att arbetsgivaren har fullgjort sitt arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar, samt att det inte går att omplacera till annat arbete.

Om arbetstagaren, utan rimlig anledning, inte medverkar till sin egen rehabilitering kan det påverka bedömningen av om arbetsgivaren har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och om det därmed finns saklig grund för uppsägning.

Om arbetsgivaren får kännedom om att Försäkringskassan har beslutat att arbetstagaren beviljas hel sjukersättning (varaktig) kan arbetsgivaren, enligt 33 § lag om anställningsskydd (LAS), meddela arbetstagaren att anställningen kommer att avslutas när beslutet vunnit laga kraft. Meddelandet ska vara skriftligt. Se även 2.7.2 i skriften Om sjukfrånvaro och rehabilitering.

Mer information

Lag om anställningsskydd, LAS [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Arbetsgivarverkets skrift Anställning i staten

Arbetsgivarverkets skrift Om sjukfrånvaro och rehabilitering