Sjukfrånvaro

Nedanstående svar bygger huvudsakligen på regelverket för myndigheter under regeringen. För frivilliga medlemmar eller organisationer med servicekontrakt kan andra regler gälla.

Sjukfrånvaro

Öppna alla

Frånvaro på grund av sjukdom ger rätt till betald semester och är semesterlönegrundande högst 180 sjukdagar (kalenderdagar) per intjänande kalenderår eller om frånvaron beror på arbetsskada.

Rätten till betald semester för sjukdagar upphör när arbetstagaren varit helt eller delvis frånvarande på grund av sjukdom under ett helt intjänandeår, utan längre avbrott i frånvaron än fjorton dagar i följd, 17 § semesterlagen.

Mer information

Semesterlagen [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Om semester på grund av arbetstagarens sjukdom inte har kunnat läggas ut under året omvandlas semestern till sparad semester. Om den outtagna semestern inte ryms inom de 30 dagar som får sparas, betalas semesterlön ut för det överskjutande antalet dagar, se 5 kap. 15 § villkorsavtalen.

Mer information

Villkorsavtal Arbetsgivarverket - OFR/S,P,O

Villkorsavtal Arbetsgivarverket - Seko

Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket - Saco-S

 

Om det finns särskilda skäl kan arbetsgivaren begära att arbetstagaren ska lämna läkarintyg från och med en tidigare dag än den åttonde i en sjukperiod eller från och med den första dagen av varje kommande sjukperiod under högst tolv månader, se 7 kap. 3 § villkorsavtalen. Med särskilda skäl avses samma grunder som Försäkringskassan tillämpar och som framgår av Försäkringskassans Vägledning 2015:1. Innan ett sådant beslut fattas ska den berörda arbetstagarens arbetstagarorganisation informeras om det tilltänkta beslutet och den lokala arbetstagarorganisationen har rätt att begära förhandling med arbetsgivaren om det tilltänkta beslutet, se 2 kap. 1 § villkorsavtalen.

Mer information

Villkorsavtal Arbetsgivarverket - OFR/S,P,O

Villkorsavtal Arbetsgivarverket - Seko

Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket - Saco-S

Arbetsgivarverkets skrift Om sjukfrånvaro och rehabilitering

Försäkringskassan [forsakringskassan.se]

Arbetsgivaren kan begära att läkarintyg eller tandläkarintyg ska vara utfärdade av den läkare eller tandläkare som arbetsgivaren anvisar, se 7 kap. 3 § villkorsavtalen. Det behöver då inte finnas särskilda skäl (särskilda skäl krävs dock om arbetsgivaren till exempel även begär ett så kallat "förstadagsintyg").

Arbetsgivaren bedömer om det finns behov av att hänvisa en arbetstagare till anvisad läkare. Innan ett sådant beslut fattas ska den berörda arbetstagarens arbetstagarorganisation informeras om det tilltänkta beslutet och den lokala arbetstagarorganisationen har rätt att begära förhandling med arbetsgivaren om det tilltänkta beslutet, 2 kap. 1 § villkorsavtalen. Om en arbetstagare vägrar att uppsöka anvisad läkare kan det ses som att arbetstagaren inte medverkar till sin rehabilitering.

Mer information

Villkorsavtal Arbetsgivarverket - OFR/S,P,O

Villkorsavtal Arbetsgivarverket - Seko

Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket - Saco-S

Arbetsgivarverkets skrift Om sjukfrånvaro och rehabilitering

Huvudregeln är att sjukdom inte är saklig grund för uppsägning. Om arbetstagaren har en varaktigt nedsatt arbetsförmåga kan det dock bli aktuellt att säga upp en arbetstagare på grund av personliga skäl. Det krävs då att det är klarlagt att arbetstagaren inte kan utföra något arbete av betydelse inom sin anställning, att arbetsgivaren har fullgjort sitt arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar, samt att det inte går att omplacera till annat arbete.

Om arbetstagaren, utan rimlig anledning, inte medverkar till sin egen rehabilitering kan det påverka bedömningen av om arbetsgivaren har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och om det därmed finns saklig grund för uppsägning.

Om arbetsgivaren får kännedom om att Försäkringskassan har beslutat att arbetstagaren beviljas hel sjukersättning (varaktig) kan arbetsgivaren, enligt 33 § lag om anställningsskydd (LAS), meddela arbetstagaren att anställningen kommer att avslutas när beslutet vunnit laga kraft. Meddelandet ska vara skriftligt. Se även 2.7.2 i skriften Om sjukfrånvaro och rehabilitering.

Mer information

Lag om anställningsskydd, LAS [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Arbetsgivarverkets skrift Anställning i staten

Arbetsgivarverkets skrift Om sjukfrånvaro och rehabilitering

Arbetsgivarguiden - ett stöd för dig som arbetsgivare

Arbetsgivarguiden ger dig stöd i din roll som arbetsgivare. Under olika ämnesområden hittar du fakta, råd och information utifrån centrala kollektivavtal och regler. Här har vi också samlat några av de vanligaste frågorna och svaren.