Omställningsavtal

Nedanstående svar bygger huvudsakligen på regelverket för myndigheter under regeringen. För frivilliga medlemmar eller organisationer med servicekontrakt kan andra regler gälla.

Omställningsavtal

Öppna alla

Avtal om omställning tillämpas när en arbetagare:

  • sagts upp på grund av arbetsbrist,
  • har en tidsbegränsad anställning om minst två år som löper ut,
  • i samband med arbetsbrist träffat överenskommelse med arbetsgivaren om frivillig avgång eller
  • sagt upp sig själv i samband med en omlokalisering av verksamheten till ny ort där arbetstagaren var arbetsskyldig.

Mer information

Avtal om omställning

Tolv månaders sammanhängande anställningstid hos samma funktionella arbetsgivare ger tillträde till avtalet för den som sägs upp på grund av arbetsbrist. Kortare anställningsavbrott om högst åtta arbetsdagar får förekomma, se 2 kap. 1 § Avtal om omställning.

Två års sammanhängande anställningstid hos samma funktionella arbetsgivare ger tillträde till avtalet för den vars visstidsanställning löpt ut. Med sammanhängande avses en eller flera anställningar med ett maximalt anställningsavbrott om åtta arbetsdagar mellan anställningarna, se 3 kap. 1 § Avtal om omställning. För tidsbegränsat anställda kvalificerar sig arbetstagaren för olika förmåner beroende på anställningstid, se 3 kap. Avtal om anställning.

Mer information

Avtal om omställning

När det finns en konstaterad arbetsbrist enligt avtalet, se 2 kap. 3 § avtal om omställning, kan arbetsgivaren be stiftelsen att informera berörda arbetstagare om avtalets innehåll.

För att avtalet ska börja gälla för viss arbetstagare, och stiftelsen kan påbörja omställningsaktiviteter enligt avtalet, ska arbetsgivaren ha underrättat stiftelsen om att arbetstagaren kommer att omfattas av avtalet från och med ett visst datum (till exempel uppsägningsdatum vid arbetsbrist eller sista anställningsdag vid en tidsbegränsad anställning).

Underrättelsen till Trygghetsstiftelsen skickas in när en arbetstagare:

  • sagts upp på grund av arbetsbrist,
  • har en tidsbegränsad anställning om minst två år som löper ut,
  • i samband med arbetsbrist träffat överenskommelse med arbetsgivaren om frivillig avgång eller
  • sagt upp sig själv i samband med en omlokalisering av verksamheten till ny ort där arbetstagaren var arbetsskyldig.

Observera att stiftelsen inte kan kontakta eller på annat sätt börja arbeta med en enskild arbetstagare förrän arbetsgivaren har underrättat stiftelsen enligt 2 kap. 4 och 16 §§, 3 kap. 3 § samt 4 kap. 1 § avtal om omställning.

Mer information

Avtal om omställning

I samband med en konstaterad arbetsbrist enligt 2 kap. 3 § avtal om omställning kan arbetsgivaren träffa överenskommelse om frivillig avgång med en arbetstagare under de förutsättningar som anges i 2 kap. 16 §. Arbetsgivaren äger rätt att rikta ett sådant erbjudande om frivillig avgång till de grupper av arbetstagare som arbetsgivaren och de lokala arbetstagarorganisationerna är överens om kan skapa möjlighet för uppsägningshotade eller uppsagda arbetstagare att få fortsatt eller ny anställning hos arbetsgivaren.

Observera att övergångsbestämmelsen i 5 kap. 1 § om pensionsersättning inte är tillämplig vid frivillig avgång.

Mer information

Avtal om omställning

Till skillnad från tidigare Trygghetsavtal, så finns det i nya avtal om omställning inte någon möjlighet till så kallad pensionsersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist under 2015 och 2016 omfattas dock i vissa fall av reglerna om pensionsersättning enligt tidigare Trygghetsavtal, detta enligt övergångsbestämmelsen i 5 kap. 1 § avtal om omställning. En förutsättning är att arbetstagaren varit anställd inom det statliga avtalsområdet i minst 10 år närmast tidpunkten för entledigande.

Observera att bestämmelsen inte gäller vid överenskommelse om frivillig avgång enligt 2 kap. 16 §.

Mer information

Avtal om omställning

 

Syftet med de lokala omställningsmedlen är att bidra till finansieringen av ett långsiktigt lokalt omställningsarbete genom proaktiva omställningsåtgärder och andra aktiviteter som stödjer både verksamheten och arbetstagarnas utveckling, utifrån arbetslinjen och ett längre arbetsliv. Det kan vara fråga om både kompetensutvecklande och kompetensavvecklande åtgärder, men själva omställningsperspektivet är centralt. Åtgärderna ska alltså ligga utanför de kompetensinsatser som arbetsgivaren normalt tillhandahåller inom ramen för den anställning man har och ha ett långsiktigt omställningssyfte. 

Mer information

Avtal om lokala omställningsmedel

Det lokala kollektivavtalet om lokala omställningsmedel som respektive myndighet tecknar omfattar samtliga arbetstagare vid myndigheten. Avtal om lokala omställningsmedel är neutralt i den meningen att omställningsmedlen inte är förbehållna vissa anställningsformer, grupper eller individer.

Mer information

Avtal om lokala omställningsmedel

Arbetsgivaren ska årligen redovisa användning och omfattning av de lokala omställningsmedlen till de lokala arbetstagarorganisationerna.

Om inte arbetsgivaren och de lokala arbetstagarorganisationerna kommit överens om annat ska parterna senast tre månader innan det lokala avtalet löper ut gemensamt göra en avstämning. Syftet med avstämningen är att analysera om arbetet fungerat enligt det centrala avtalets utgångspunkter och i enlighet med det lokala avtalet. Genom avstämningen kan parterna även ta tillvara tidigare års erfarenheter.

Mer information

Avtal om lokala omställningsmedel

Arbetsgivarguiden - ett stöd för dig som arbetsgivare

Arbetsgivarguiden ger dig stöd i din roll som arbetsgivare. Under olika ämnesområden hittar du fakta, råd och information utifrån centrala kollektivavtal och regler. Här har vi också samlat några av de vanligaste frågorna och svaren.