Vad händer om en person som sökt det utlysta beredskapsjobbet men som inte omfattas av målgruppen för åtgärden Moderna beredskapsjobb överklagar?

Om skillnaden i förtjänst och skicklighet mellan den som får en anställning på arbetsmarknadspolitiskt relaterad grund med stöd av 4 § anställningsförordningen och en annan sökande blir tillräckligt stor, så kommer förtjänst och skicklighet att överväga arbetsmarknadsmotiv och liknande vid en sammanvägd bedömning om frågan prövas efter ett överklagande.

Mer information

Anställningsförordningen [Riksdagens webbplats, Svensk författningssamling]

Regeringsformen [Riksdagens webbplats]

Lag om offentlig anställning, LOA [Riksdagens webbplats, Svensk författningssamling]

Arbetsgivarverkets skrift Anställning i staten