Moderna beredskapsjobb

Statliga myndigheter har fått regeringens uppdrag att genom tidsbegränsade anställningar i så kallade moderna beredskapsjobb, anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Moderna beredskapsjobb är statliga anställningar med lägre kvalifikationskrav och med arbetsuppgifter som idag inte utförs alls eller i otillräcklig omfattning. Målsättningen är att moderna beredskapsjobb ska införas successivt från 2017 och omfatta minst 5 000 personer 2020.

Moderna beredskapsjobb

Öppna alla

Arbetsgivarverket kan ge råd och stöd till sina medlemsmyndigheter, via de kontaktpersoner som myndigheterna utsett, i de frågor som uppkommer kring tillämplig arbetsrättslig lagstiftning och det gällande kollektivavtalet Särskilt villkorsavtal för vissa tidsbegränsade anställningar (VASA). Till exempel frågor om lönesättning, anställningsprocess, syftet med de individanpassade villkoren i VASA med mera. Arbetsgivarverket faciliterar också samverkan och erfarenhetsutbyte mellan de statliga arbetsgivarna kring regeringsuppdraget om Moderna beredskapsjobb inom ramen för till exempel sektorverksamheten och andra medlemsaktiviteter. 

Det är arbetsgivaren som fattar det formella anställningsbeslutet vid en rekrytering till ett modernt beredskapsjobb det vill säga en tidsbegränsad anställning med ett särskilt arbetsmarknadspolitiskt syfte. 

Det är Arbetsförmedlingen som med stöd av Förordning (2015:503) om särskilt anställningsstöd, fattar beslut om anställningsstöd till arbetsgivaren för en anställning inom ramen för åtgärden Moderna beredskapsjobb.

Det är Arbetsförmedlingen som fattar beslut om det särskilda anställningsstödet. För information om vilka krav som måste vara uppfyllda för att ni som arbetsgivare ska få bidrag för en anställning inom ramen för Moderna beredskapsjobb ber vi er att kontakta Arbetsförmedlingens kundtjänst på 0771-416 416.

Det är lämpligt att informera arbetstagarorganisationerna innan ni fattar beslut om att påbörja arbetet med att ta fram och rekrytera till moderna beredskapsjobb (11 § MBL). 

När det gäller moderna beredskapsjobb så är arbetsgivaren, vilket också framgår av regeringsuppdraget, som vanligt skyldig att informera på lämpligt sätt i enlighet med regleringen i 6§ anställningsförordningen. Myndigheten rekommenderas för dessa beredskapsjobb att anslå anställningen på myndighetens officiella anslagstavla samt att informera Arbetsförmedlingen så att de, enligt sitt uppdrag, kan bistå arbetsgivaren med att få sökande till det aktuella beredskapsjobbet.

Om det skulle bli aktuellt med ytterligare period med modernt beredskapsjobb i anslutning till tidigare sådan anställning, ska arbetsgivaren informera även om denna nya tidsbegränsade anställning i enlighet med reglerna i anställningsförordningen (se ovan).

Mer information

Anställningsförordningen [Riksdagen, Svensk författningssamling

Arbetsgivarverkets skrift Anställning i staten

Ta kontakt med Arbetsförmedlingen och kom överens om hur ni vill lägga upp rekryteringsprocessen. Arbetsförmedlingen kan till exempel, utifrån er kravprofil, göra ett urval av lämpliga kandidater. Begränsa i övrigt informationen till myndighetens anslagstavla.

Av informationen om anställningen bör inledningsvis framgå att anställningen är ett beredskapsjobb och syftar till att anställa personer som omfattas av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Av annonsen ska framgå vilka kvalifikationer den sökande ska och bör ha, kopplade till kravprofilen och tjänstens innehåll. Kvalifikationskraven kan följas av texten:

”Utöver kraven ovan, kommer vi – vid urval och inför beslut om anställning – särskilt att beakta om den sökande omfattas av den arbetsmarknadspolitiska åtgärden, moderna beredskapsjobb.”

En information om att arbetsgivaren samarbetar med Arbetsförmedlingen i rekryteringen samt en information till de sökande att kontakta sin handläggare på Arbetsförmedlingen om de är intresserade av att söka anställningen kan underlätta rekryteringen. 

Se mall/checklista samt exempelannonser nedan.

Mer information

Mall/checklista för vad en annons för moderna beredskapsjobb bör innehålla

Exempelannonser för moderna beredskapsjobb

Arbetsgivarverkets skrift Anställning i staten

Ja, de individer som söker det utlysta moderna beredskapsjobbet behöver inkomma med en ansökan avseende den utlysta anställningen. 

Beslut om anställning anslås på myndighetens anslagstavla (7 § Anställningsförordningen).

Statliga anställningar kan som huvudregel överklagas, så även ett beslut om anställning inom ramen för åtgärden moderna beredskapsjobb i staten.

Mer information

Arbetsgivarverkets skrift Anställning i staten

Om skillnaden i förtjänst och skicklighet mellan den som får en anställning på arbetsmarknadspolitiskt relaterad grund med stöd av 4 § anställningsförordningen och en annan sökande blir tillräckligt stor, så kommer förtjänst och skicklighet att överväga arbetsmarknadsmotiv och liknande vid en sammanvägd bedömning om frågan prövas efter ett överklagande.

Mer information

Anställningsförordningen [Riksdagens webbplats, Svensk författningssamling]

Regeringsformen [Riksdagens webbplats]

Lag om offentlig anställning, LOA [Riksdagens webbplats, Svensk författningssamling]

Arbetsgivarverkets skrift Anställning i staten

Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar (VASA) ska tillämpas på samtliga tidsbegränsade anställningar som beslutats utifrån en arbetsmarknadspolitiskt relaterad grund med stöd av 4 § anställningsförordningen.

Mer information

Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar (VASA).

Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar (VASA) ska tillämpas på arbetsmarknadspolitiskt motiverade tidsbegränsade anställningar. VASA utgör en egen tidsbegränsningsgrund och medger en anställningstid om sammanlagt högst 24 månader hos en och samma arbetsgivare.

Arbetsförmedlingen beviljar anställningsstödet för högst 12 månader i taget och för maximalt 24 månader. Eftersom de kan bevilja stödet för högst 12 månader i taget kan det bli aktuellt med ytterligare en period med modernt beredskapsjobb. I så fall handlar det om en ny tidsbegränsad anställning hos arbetsgivaren som denna ska informera om i enlighet med reglerna i anställningsförordningen.

Mer information

Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar (VASA).

Det Särskilda villkorsavtalet för vissa anställningar (VASA) innehåller inga lägsta löner eller andra överenskommelser med de fackliga organisationerna utan bygger på individuell lön. VASA innehåller ingen reglerad löneöversyn. Lön bestäms vid anställningen och gäller för hela anställningsperioden utifrån en värdering av arbetsuppgifterna med beaktande av personens förmåga och kompetens. Om det är fråga om ett modernt beredskapsjobb som ska pågå längre än 12 månader kan det vara lämpligt att se över  lönesättningen för kommande anställningsperiod om ytterligare högst 12 månader.

Mer information

Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar (VASA).

En person anställd i modernt beredskapsjobb omfattas av Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar (VASA). När det gäller skiljande från anställning t.ex. genom uppsägning eller avsked regleras det i 1 kap. 3§ VASA men motsvarar vad som följer av 7 och 18§§ LAS. Det innebär att det krävs saklig grund för uppsägning av en person som omfattas av VASA.

Mer information

Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar (VASA).

Lagen om anställningsskydd [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Nej, anställningar som omfattas av villkorsavtalet VASA räknas inte med vid beräkning av anställningstid enligt reglerna om allmän visstidsanställning, 1 kap. 3 § VASA.

Mer information

Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar (VASA)

Av anställningsbeviset ska framgå att grunden för den tidsbegränsade anställningen är VASA och anställningsvillkoren ska hänvisa till VASA. Se "Exempel anställningsbevis moderna beredskapsjobb" nedan.

Mer information

Exempel anställningsbevis moderna beredskapsjobb (pdf)

Mall anställningsbevis (word)

Arbetsgivarguiden - ett stöd för dig som arbetsgivare

Arbetsgivarguiden ger dig stöd i din roll som arbetsgivare. Under olika ämnesområden hittar du fakta, råd och information utifrån centrala kollektivavtal och regler. Här har vi också samlat några av de vanligaste frågorna och svaren.