Kan jag som arbetsgivare välja vilken tillgänglighetsåtgärd jag ska vidta när en arbetstagare har en funktionsnedsättning som sätter ned arbetsförmågan?

Utgångspunkten vid valet mellan alternativa åtgärder är att du som arbetsgivare har rätt att organisera arbetet på det sätt du finner lämpligt. I en situation där det finns olika åtgärder som ger liknande resultat, men till olika kostnader och olika effekter för verksamheten, står det dig som regel fritt att välja åtgärd.

Hur många åtgärder du som arbetsgivare behöver vidta beror på vilken eller vilka funktionsnedsättningar en person har som påverkar arbetsförmågan. Du behöver enbart vidta de åtgärder du bedömer är skäliga.