Vilka skyldigheter att vidta tillgänglighetsåtgärder har jag som arbetsgivare när en medarbetare med funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan ska åka på tjänsteresa?

En principiell utgångspunkt är att du som arbetsgivare har rätt att organisera arbetet på det sätt du finner lämpligt. Dock finns en skyldighet att vidta skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för att arbetstagaren ska komma i jämförbar situation med andra utan funktionsnedsättning även vid resan. Vad som är skäliga åtgärder avgör du från fall till fall. Åtgärderna får inte bli en oproportionerlig börda för dig som arbetsgivare. Kostnaderna måste sättas i relation till verksamhetens storlek, till er förmåga att bekosta åtgärderna och till vilka faktiska möjligheter som finns att vidta åtgärderna samt vilken effekt dessa kan få på konsekvenserna av funktionsnedsättningen.