Hur hanteras tvister gällande brott mot visselblåsarlagen?

Mål om förbuden mot hindrande åtgärder och repressalier handläggs enligt lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister, när det avser en arbetstagares skydd i förhållande till arbetsgivaren. Den gäller på motsvarande sätt om målet avser en person som gör en förfrågan om eller söker arbete, en person som söker eller utför volontärarbete, eller en person som söker eller fullgör praktik.

Beträffande preskriptionsregler hänvisar lagen till vissa bestämmelser i MBL från vilka skett avvikelser i Huvudavtalet. För rättstvister angående förbuden mot hindrande åtgärder och repressalier ska tvisteförhandling föras på två nivåer enligt 4 kap Huvudavtalet.