Vilka kollektivavtal och anställningsvillkor gäller vid verksamhetsövergång?

Löne- och anställningsvillkor som följer av kollektivavtal hos överlåtaren gäller i princip under maximalt ett år, om inte ett inrangeringsavtal reglerar någon annat. Om både överlåtaren och förvärvaren är bundna av samma kollektivavtal fortsätter avtalsbundenheten som tidigare. Om endast överlåtaren är bunden av kollektivavtal men inte förvärvaren gäller, enligt 28 § 1 st. lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL), detta kollektivavtal i tillämpliga delar för den nya arbetsgivaren.

Om däremot förvärvaren är bunden av kollektivavtal som kan tillämpas på de arbetstagare som följer med vid övergången gäller att villkoren i överlåtarens kollektivavtal övergångsvis ska tillämpas på de arbetstagare som följt med vid övergången på samma sätt som den tidigare arbetsgivaren var skyldig att tillämpa dessa villkor. Bestämmelsen innebär inte att förvärvaren blir bunden av överlåtarens kollektivavtal. De gamla villkoren ska tillämpas under ett år, dock längst under avtalets giltighetstid, därefter gäller de kollektivavtal som förvärvaren är bunden av.

Mer information

Lag om medbestämmande i arbetslivet, MBL [Riksdagen, Svensk författningssamling]