Vad är en verksamhetsövergång?

Verksamhetsövergång kan aktualiseras bland annat annat genom regeringsbeslut. Exempelvis kan lagstiftaren besluta om att lägga ner viss myndighet och inrätta en ny eller flytta viss verksamhet till eller från en statlig myndighet. Det är både mottagande och överlämnande arbetsgivare som gör bedömningen av om det föreligger en verksamhetsövergång eller inte enligt 6 b § lag om anställningsskydd (LAS), men ytterst är det Arbetsdomstolen som i efterhand kan fastställa om det rörde sig om en verksamhetsövergång eller inte.

Avgörande för bedömningen är, enligt EG-domstolen, om verksamheten har bevarat sin identitet vid övergången. Frågan är om det är en bestående organisatorisk eller ekonomisk enhet som har gått över. Arbetsdomstolen har kommit att i stor utsträckning tillämpa ett funktionellt arbetsgivarbegrepp när det gäller statligt anställda. Med det menas att det är anställningsmyndigheten som ska anses som arbetsgivare vid tillämpningen av 6 b § LAS. Detta innebär att bestämmelserna om verksamhetsövergång kan bli tillämpliga om verksamhet går över till eller från en statlig myndighet.

Mer information

Lag om anställningsskydd, LAS [Riksdagen, Svensk författningssamling]