En arbetstagare behöver gå på sjukgymnastik två gånger i veckan. Behöver arbetsgivaren betala sjuklön då?

Av sjuklönelagen framgår att en förutsättning för rätt till sjuklön är att arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom och att hen avhåller sig från arbete.

Denna förutsättning är inte uppfylld när en arbetstagare är frånvarande från arbetet i samband med en behandling som syftar till att förebygga sjukdom. Arbetstagaren har därför inte rätt till sjuklön enligt sjuklönelagen i dessa situationer.

Enligt villkors- och affärsverksavtalen kan du som arbetsgivare däremot bevilja ledigt utan löneavdrag, om det behövs.

Under vissa förutsättningar kan arbetstagaren istället ha rätt till förebyggande sjukpenning enligt SFB som Försäkringskassan fattar beslut om, vilket då även kan ge rätt till sjukpenningtillägg enligt villkorsavtalen och affärsverksavtalen.

Mer information

Arbetsgivarverkets skrift Om sjukfrånvaro och rehabilitering (se kapitel 3 ”Sjuklön”, kapitel 14 ”Sjukvårdsförmåner enligt avtal” samt kapitel 2 ”Förebyggande sjukpenning”)