Frågor och svar om sjukfrånvaro

Nedanstående svar bygger huvudsakligen på regelverket för myndigheter under regeringen. För frivilliga medlemmar eller organisationer med servicekontrakt kan andra regler gälla.

Sjukfrånvaro

Öppna alla

Av sjuklönelagen framgår att en förutsättning för rätt till sjuklön är att arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom och att hen avhåller sig från arbete.

Denna förutsättning är inte uppfylld när en arbetstagare är frånvarande från arbetet i samband med en behandling som syftar till att förebygga sjukdom. Arbetstagaren har därför inte rätt till sjuklön enligt sjuklönelagen i dessa situationer.

Enligt villkors- och affärsverksavtalen kan du som arbetsgivare däremot bevilja ledigt utan löneavdrag, om det behövs.

Under vissa förutsättningar kan arbetstagaren istället ha rätt till förebyggande sjukpenning enligt SFB som Försäkringskassan fattar beslut om, vilket då även kan ge rätt till sjukpenningtillägg enligt villkorsavtalen och affärsverksavtalen.

Mer information

Arbetsgivarverkets skrift Om sjukfrånvaro och rehabilitering (se kapitel 3 ”Sjuklön”, kapitel 14 ”Sjukvårdsförmåner enligt avtal” samt kapitel 2 ”Förebyggande sjukpenning”)

Frånvaro på grund av sjukdom ger rätt till betald semester och är semesterlönegrundande högst 180 sjukdagar (kalenderdagar) per intjänande kalenderår eller om frånvaron beror på arbetsskada.

Rätten till betald semester för sjukdagar upphör när arbetstagaren varit helt eller delvis frånvarande på grund av sjukdom under ett helt intjänandeår, utan längre avbrott i frånvaron än fjorton dagar i följd, 17 § semesterlagen.

Mer information

Semesterlagen [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Arbetsgivarverkets skrift Om semester (se kapitel 12 Semester vid sjukdom)

Om semester på grund av arbetstagarens sjukdom inte har kunnat läggas ut under året omvandlas semestern till sparad semester. Om den outtagna semestern inte ryms inom de 30 dagar som får sparas, betalas semesterlön ut för det överskjutande antalet dagar, se 5 kap. 15 § villkorsavtalen.

Mer information

Villkorsavtal Arbetsgivarverket - OFR/S,P,O

Villkorsavtal Arbetsgivarverket - Seko

Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket - Saco-S

Semesterlagen [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Arbetsgivarverkets skrift Om semester (se kapitel 7 Semesterlön för semester som inte har kunnat läggas ut)

 

För att en arbetstagare ska ha rätt att vara frånvarande från arbetet på grund av sjukdom samt ha rätt till sjuklön och därefter sjukpenning måste arbetsförmågan vara nedsatt på grund av sjukdom.

Om det finns andra skäl till att hen inte kan arbeta, till exempel en svår social eller privat situation eller en konflikt på arbetsplatsen har hen alltså inte rätt att vara frånvarande från arbetet på grund av sjukdom. Däremot kan det vara så att en sådan situation kan leda till att personen blir sjuk och att arbetsförmågan sätts ner, och då kan hen ha rätt att vara sjukskriven.

Alla onormala fysiska eller psykiska tillstånd som inte hör ihop med den normala livsprocessen kan betecknas som sjukdom.

Sorg, stress och trötthet är en del av livet. Men uttalade sorgetillstånd, stress- och trötthetstillstånd kan räknas som sjukdom och innebära att arbetsförmågan sätts ner.

Mer information

Sjuklönelagen [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Arbetsgivarverkets skrift Om sjukfrånvaro och rehabilitering (se kapitel 3, "Sjuklön")

För att en arbetstagare ska ha rätt att vara frånvarande från arbetet på grund av sjukdom och ha rätt till sjuklön räcker det inte att hen har en sjukdom. Sjukdomen måste även sätta ner arbetstagarens arbetsförmåga. Det är du som arbetsgivaren som ska bedöma om villkoren för rätt att vara frånvarande från arbetet och rätt till sjuklön är uppfyllda.

En sjukdom kan påverka arbetsförmågan i vissa arbetsuppgifter, samtidigt som det går bra att utföra andra arbetsuppgifter trots sjukdomen. Om arbetsgivaren kan erbjuda andra tillfälliga arbetsuppgifter som arbetstagaren klarar av så har denne inte rätt att vara frånvarande och har inte heller rätt till sjuklön.

Mer information

Sjuklönelagen [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Arbetsgivarverkets skrift Om sjukfrånvaro och rehabilitering (se kapitel 3, "Sjuklön")

Huvudregeln är att sjukdom inte är saklig grund för uppsägning. Om en arbetstagare har en varaktigt nedsatt arbetsförmåga kan det dock bli aktuellt att säga upp arbetstagaren på grund av personliga skäl. Det krävs då att det är klarlagt att arbetstagaren inte kan utföra något arbete av betydelse inom sin anställning, att arbetsgivaren har fullgjort sitt arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar samt att det inte går att omplacera till annat arbete.

Om arbetstagaren, utan rimlig anledning, inte medverkar till sin egen rehabilitering kan det påverka bedömningen av om arbetsgivaren har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och om det därmed finns saklig grund för uppsägning.

Om arbetsgivaren får kännedom om att Försäkringskassan har beslutat att arbetstagaren beviljas hel sjukersättning (varaktig) kan arbetsgivaren, enligt 4 a § lag om anställningsskydd (LAS), meddela arbetstagaren att anställningen kommer att avslutas när beslutet vunnit laga kraft. Meddelandet ska vara skriftligt.

Mer information

Lag om anställningsskydd, LAS [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Arbetsgivarverkets skrift Anställning i staten (se kapitel 19 ”Uppsägning på grund av personliga skäl och avskedande”) 

Arbetsgivarverkets skrift Om sjukfrånvaro och rehabilitering (se kapitel 11, "Om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, omplaceringsskyldighet och uppsägning”, samt kapitel 4 ”Ersättning efter sjuklöneperiod”) 

 

Arbetsgivarguiden - ett stöd för dig som arbetsgivare

Arbetsgivarguiden ger dig stöd i din roll som arbetsgivare. Under olika ämnesområden hittar du fakta, råd och information utifrån centrala kollektivavtal och regler. Här har vi också samlat några av de vanligaste frågorna och svaren.

Gå direkt till Arbetsgivarguiden